Bærekraft i vannbransjen – Overvann

Året 2021 startet med en spennende todagers konferanse, «Bærekraft i vannbransjen», der årets tema var overvann. Konferansen var i koronaånden heldigital og ble utført i regi av Tekna. Lotte og Kristine fra Ingenias VA-avdeling fikk muligheten til å delta sammen med over hundre andre vannentusiaster, og det var mange tidsaktuelle innlegg på agendaen.

 

Vann er kjernen i bærekraftig utvikling, men også kilden til utfordringer for fagfolk. Konferansen tok for seg løsninger for fremtidens klimautfordringer, og hvordan bransjen kan håndtere og legge til rette for robuste og blågrønne løsninger innen overvannshåndtering. Vannbransjen spiller en sentral rolle i klimatilpasningsarbeidet med å omstille bygg og områder til å tåle blant annet flere perioder med ekstrem nedbør. Hovedspørsmålet – og den røde tråden gjennom konferansen – var nettopp: Hva gjør bransjen for å lede an og ta de riktige grepene?

Et bredt spekter av fagfolk og foredragsholdere, både fra privat og offentlig bransje, møtte opp til årets konferanse. Det var konsensus blant foredragsholderne at planlegging av overvann- og flomkartlegging må komme i en tidligere prosjektfase enn det gjør i dag. Planleggingen av bærekraftige og fremtidig varige løsninger fordrer at fagfolk med forskjellig bakgrunn og praksis kommuniserer i planleggingsfasen. For å kunne løse dette, kreves det et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, og utbyggere og kommuner må engasjeres i større grad.

Det ble presentert flere aktuelle eksempler på gode overvannsløsninger og spennende overvannsprosjekter under konferansen, både fra kjente “vannprofiler” og fra nyutdannede ingeniører. Et tema som gikk igjen i flere foredrag var planlegging av flomveier og sårbarhetskartlegging ved større flomhendelser, som er trinn tre i tretrinnsstrategien. Det har blitt forsket og utredet mest for trinn en og to i tretrinnsstrategien, som er infiltrasjon og fordrøyning av overvann. Det var derfor gledelig å se under årets konferanse at trinn tre ble satt i fokus og fikk sin plass på agendaen. Når vi går i møte med et våtere klima i fremtiden, vil det være essensielt at både kommuner og konsulenter utvikler gode metoder for flomplanlegging for opptil 200-års flommer.

Et «nytt» og viktig begrep som ble presentert under konferansen av landskapsarkitektene Vaar Bothner og Taran Aanderaa, var klimaresiliens i overvannsløsninger. Resiliens er et systems evne til å opprettholde viktige prosesser og funksjoner i møte med endringer og forstyrrelser. Naturens økosystemer innehar en naturlig resiliens som blir svekket ved utbygging av byer, tettsteder og en total økning av andel tette flater. Bothner og Aanderaa fortalte om hvordan resiliens kan brukes som strategi og tankesett når norske byer og tettsteder skal tilpasses et villere, varmere og våtere klima. Gjennom åpen overvannshåndtering kan man bidra til å øke norske byer og tettsteders resiliens i møte med klimaendringene.

Det er ingen tvil om at fagkonferansen bestod av en rekke nyttige diskusjoner av aktuelle problemstillinger i vannbransjen. Slike arenaer er sentrale for å kunne fortsette utviklingen av innovative og bærekraftige overvannsløsninger slik at både norske byer og tettsteder kan tilpasse seg fremtidens klimaendringer. Konferansen ga oss i Ingenia en viktig påminnelse om at vi som rådgivere har en viktig plass i utviklingen av smarte og bærekraftige overvannsløsninger.

Den utviklingen jobber vi med hver dag i samarbeid med våre kunder.
Les mer om faget og vår kompetanse her.