Om oss

I Ingenia jobber vi med å skape miljøer som er behagelige, sunne og trygge, og som ressursmessig bidrar til det grønne skiftet.

Vi er rådgivende ingeniører …

innen energi- og klima-teknikk, VA, VVS, bygningsfysikk, brannteknikk og ITB. Vi ble etablert i 1993, har i dag 44 medarbeidere og holder til i Oslo sentrum, i Rådhusgata 20. Her utvikler vi ideer sammen og deler kunnskap og erfaringer i vårt lyse, åpne kontorlandskap.

I nært samarbeid med oppdragsgivere og samarbeidspartnere – både offentlige og private – jobber vi med prosjekter og løsninger innen nybygg og rehabilitering. Oppdragene omfatter rådgivende ingeniørtjenester innen skoler, høyskoler og universiteter, helse- og omsorgsbygg, nærings- og forretningsbygg samt industri og samferdsel.

Ulike fagområder – like kvalitetskrav

Fellesmålet for arbeidet vårt på alle disse områdene er å levere løsninger som er både funksjonelle og kostnadseffektive – på en måte som imøtekommer krav og ønsker fra oppdrags-givere, byggherrer og myndigheter. Ikke sjelden forekommer det at vi i tillegg anbefaler løsninger med enda høyere standard eller yteevne. Særlig kan dette være aktuelt der vi erfaringsmessig vet at det vil gjøre installasjonen ytterligere driftssikker, kostnadseffektiv og/eller klimavennlig på både kort og lang sikt.

I arbeidet med å prosjektere mest mulig klimavennlige installasjoner legger vi spesielt vekt på å minimere klimagassutslipp og energiforbruk i bygg uten at det skjer på bekostning av brukernes innemiljø og arbeidsforhold. Sentralt i denne minimeringen er valg av materialer som er miljø- og klimavennlige, ved at de er gjenvinnbare, energibesparende og ikke-giftige i hele livsløpet.

 

Gode løsninger skapt i tverrfaglig samarbeid

De installasjonene som Ingenia prosjekterer, blir sjelden lagt merke til. Det er både vi og kundene våre godt fornøyde med. Felles for våre løsninger så vel innen oppvarming, kjøling, ventilasjon og slokkesystemer som innen vann og avløp, er at de fungerer som usynlige tjenere og skaper behagelige og sunne miljøer, samt verner liv og sikrer verdier. De skal være mest mulig formålstjenlige og effektive, uten å belaste miljøet. Og samtidig estetiske, funksjonelle og hygieniske – og ikke minst enkle og økonomiske å drifte og vedlikeholde. Å få til alt dette i en stadig strøm av nye byggemetoder, ny teknologi og nye materialer er krevende, men også givende.

Det fascinerende ligger i å klare å utnytte de mulighetene som disse nyhetene representerer. At vi har utviklet et sterkt fagmiljø med høy tverrfaglig kompetanse er en uvurderlig ressurs i denne sammenhengen. Dette har vi ikke minst oppnådd gjennom systematisk faglig oppdatering av samtlige medarbeidere ved jevnlig å la hver enkelt delta på tidsaktuelle kurser og seminarer, samt dele ny kunnskap internt.

Vår sterkeste ressurs

Mange års erfaring viser at Ingenias aller viktigste suksessfaktor er våre «ingeniaster», som vi liker å kalle dem: våre entusiastiske Ingenia-medarbeidere, som uopphørlig bidrar med faglig nysgjerrighet og kreativitet, samtidig som de utveksler erfaringer og samarbeider engasjert, både seg imellom og med eksterne partnere.

Med dette utgangspunktet har Ingenia opparbeidet et meget godt renommé, en solid økonomi og en stabil og voksende kundemasse.

Tørre fakta

Ingenia stiftet i 1993, av partnerne og ingeniørene Arild Solberg, Dag Hals, Dag Sverre Johnsen og Per Asp.

  • 44 medarbeidere
  • Sentral godkjenning for ansvarsrett innen flere områder
  • FG-godkjent foretak
  • KS-sertifisert foretak NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001
Fagområder Medarbeiderne Prosjekter