Bekkestua ungdomsskole

Den siste tiden har vi bistått Bærum kommune som rådgivende ingeniør VVS og rådgivende ingeniør bygningsfysikk, med et forprosjekt for det ambisiøse prosjektet Bekkestua ungdomsskole.

I dag består skolen av to hovedbygg, bygg A og bygg B. Disse byggene er bundet sammen av et mindre bygg. Skolen ble bygget som Bærums første ungdomsskole i 1968, og har vært en av Bærums største skoler med ca. 400 elever og 50 ansatte. På grunn av økt boligutbygging i området er det behov for et større skoleanlegg, og resultatet av dette prosjektet skal være en miljøvennlig 10-parallell ungdomsskole med ca. 900 elever og 100 ansatte. Dagens bygg B skal rives for å frigjøre plass til et nytt skolebygg, som skal tilknyttes eksisterende mellombygg og bygg A.

Nybygget skal bygges i massivtre, som blant annet gir kortere byggetid, behagelig arbeidsmiljø og senere godt innemiljø, samtidig som materialvalget bidrar positivt til klimaregnskapet. Miljøambisjonene for skolen er høye, da nybygget skal bygges som passivhus og sertifiseres etter BREEAM-NOR 2016 sertifiseringsnivå «Very Good», med en opsjon på «Excellent».

Prosjekteringen ble gjennomført etter BIM-prinsippet, og med ICE-arbeidsmøter (Integrated Concurrent Engineering). Dette sikret effektiv og nøyaktig tverrfaglig kontroll mellom fagene.

For å imøtekomme strenge krav til lavt energibruk er det prosjektert med luftbehandlingsanlegg med høy varmegjenvinningsgrad og lav SFP-faktor (spesifikk vifteeffekt). Det er prosjektert med korte og riktig dimensjonerte kanalføringer, noe som vil gi lave trykkfall i kanalnettet og dermed lav SFP-faktor. Tekniske rom ble plassert på tak, sentralt over hver fløy. Formålet med dette var å opprettholde verdifullt areal i bygget, samtidig som man unngikk store sjakter for luftinntak og avkast.

Bortleding av overflatevann fra uteområdet er løst ved åpen, lokal håndtering uten bruk av taksluk og rørsystem. Ved godt samarbeid med landskapsarkitekt ble det avsatt egne områder til fordrøyning, infiltrasjon og håndtering av overvann. Tilrenning til avsatte områder ble sikret ved riktige fallforhold på uteområdene. Takvann ble løst med fordrøyningsmagasin av plastgabioner med forsinket utløp (virvelkammer) til kommunal overvannsledning.

På grunn av bygningskroppens uregelmessige form og høye dagslysinnslipp, måtte det gjøres en rekke tiltak for at bygget skal kunne kategoriseres som passivhus iht. NS3701. Tiltakene var blant annet å optimalisere vindusplassering og -utforming, samt sette strengere krav til U-verdier og høye varmegjenvinningsgrader for ventilasjonsanleggene. Ved ferdig utført forprosjekt oppfylte bygget aktuelle krav til TEK17, Energimerke A og Passivhus. Det skal oppnås 9 poeng i BREEAM ENE01, som tilsvarer en reduksjon på 45% i levert energi sammenlignet med et bygg med Energimerke C. I tillegg skal bygget oppnå 2 poeng i BREEAM ENE23, som betyr at bygget skal tilfredsstille passivhuskrav, samtidig som det skal settes krav til utforming, termografering og tetthetsmåling.

Det ble vurdert forskjellige energikilder, hvor tilkobling til nærvarmenett ble funnet mest fordelaktig.

Vi er svært fornøyd med å ha bistått Bærum kommune med dette forprosjektet, og ønsker prosjektet lykke til videre.

Anders Kvamme Diesen – Prosjektleder

Bekkestua ungdomsskole. Illustrasjon: Ola Roald arkitekter