I 25 år har avdelingen bistått stat og kommune som prosjekterende. Vi har erfaring med alle typer skolebygg og andre undervisningsinstitusjoner.

Generell rådgivning

Vi blir engasjert i alle prosjektfaser som regulering, mulighetsstudier, skisse- og forprosjekt. Videre legger vi til rette for totalentrepriser med utarbeidelse av kravspesifikasjoner. Vi utfører også detaljprosjekter, både for byggherre og entreprenører.

For å sikre at alt er utført etter våre beregninger, beskrivelser og tegninger, deltar vi i oppfølging i byggefasen, overtagelser og prøvedriftsperioden.

Miljøriktig prosjektering

Bygg må bygges på en måte som belaster miljøet minst mulig. Dette tar vi hensyn til under vår prosjektering ved å samarbeide om en miljøoppfølgingsplan i prosjekteringsgruppen. Her kommer vi med innspill rundt energiforbruk, materialvalg og støvkontroll/rengjøring. Ingenia er NS-EN ISO 14001 sertifisert.

Modellering/tverrfaglig kontroll

Med dagens prosjekteringsverktøy vil kvaliteten på arbeidsunderlaget til entreprenørene være veldig god. Vi arbeider med BIM-modeller som utgangspunkt. I modellene legger vi inn våre tekniske anlegg, sammen med de andre tekniske rådgiverne. Arbeidet utføres altså av en tverrfaglig prosjekteringsgruppe med en BIM-koordinator som leder; dette medfører at vi enkelt kan kontrollere anleggene med hensyn til kollisjoner og feilplassering av utstyr. Arbeidet kan også utføres i såkalte ICE-møter, hvor de involverte sitter samlet og prosjekterer. Denne metoden kan raskt avdekke kollisjoner og feilplassering av utstyr.

Ferdig kontrollert BIM-modell kan – enten skrives ut som plantegninger eller leveres til entreprenør som modell. På byggeplassen kan håndverkere så benytte seg av elektroniske plantegninger eller modell for bygging.

Kvalitetssikring

Ved oppstart av prosjektene etableres kvalitetsstyringsrutinene. Disse tar utgangspunkt i vårt generelle system og tilpasses prosjektet. I prosjekteringsfasen baserer vi oss på en kontroll mot styrende dokumenter, både myndighets- og oppdragsgivers krav. Ingenia er forøvrig NS-EN ISO 9001 sertifisert.

Inneklima og energieffektivitet

I bygg der barn og ungdommer oppholder seg store deler av døgnet er det viktig å ivareta et sunt inneklima. Samtidig må vi sørge for riktig og lavt energiforbruk. Et godt inneklima ivaretar blant annet temperatur, luftkvalitet og støy. Dette sørger vi for gjennom omfattende prosjektering ved hjelp av verktøy som Revit og IDA ICE.

I tillegg til vår VVS-kompetanse benytter vi oss av kompetansen som våre bygningsfysikere og ITB-spesialister innehar.

Spesielle rom i skolebygg

Undervisningsrom for mat og helse i skoler krever spesiell ventilasjon. Avtrekk fra koketopper og komfyrer må prosjekteres slik at det meste av forurensningen fjernes ved kilden. I tillegg må rommet sikres med generelt avtrekk ved tak. Friskluften tilføres etter behov. Det vil si at man regulerer den tilførte luften sammen med avtrekket – stort volum når avtrekkshettene er i bruk og mindre når de står. Det bør også reguleres slik at det er et lite undertrykk i lokalet slik at matlukt ikke tilføres til naborom. Avtrekkskanalene fra kjøkkenhettene skal brannisoleres helt frem til avkastet.

Naturfag- og forberedelsesrom utstyres gjerne med forsøksskap. Disse har separat avtrekk, gjerne kombinert med avtrekk fra giftskap (oppbevaring av kjemikalier). Avtrekkskanaler og vifter må prosjekteres med materialer som tåler korrosive gasser og ikke forårsaker fare for brann ved gnister eller andre mulige antennelser.

Der det forgår arbeider med maling og lakk prosjekteres det med punktavsug ved benkene hvor det males. Avtrekket prosjekteres som et eget system med kanaler som tåler disse gassene og vifte i ex-utførelse.

Rom for keramikkovn prosjekteres med eget avtrekk med vifte som tåler høyere temperatur enn normal romluft. Viften må ha mulighet for å kunne gå også utenfor normal brukstid.