Forprosjekt er viktig – så lenge det er gjort riktig!

Det er omdiskutert i bransjen om det er behov for å gjennomføre forprosjekt. Frykten er at det kun er et fordyrende ledd. Rammene for prosjektet er allerede kartlagt i mulighetsstudie/skisseprosjekt, og detaljeringen skjer i detaljfasen. Så trenger vi egentlig forprosjektet?

Hva er egentlig et forprosjekt?

DIFI definerer fasen slik:

«Med basis i skisseprosjektet skal oppdragsgiver ferdigstille og kvalitetssikre tegninger og beskrivelser. Du skal lage brukerkrav og tekniske krav. Disse kravene må være på et slikt detaljnivå at omfang, kvaliteter og budsjett kan bli definert. Det vanlige er at alle dokumenter defineres ned på to- siffer nivå i henhold til bygningsdelstabellen.

De fleste forprosjekter skal godkjennes i et arbeidsmiljøutvalg (AMU), og da må løsningene være forankret hos brukerne. Ettersom brukerne nå får bedre og mer detaljerte tegninger å forholde seg til, vil brukermedvirkningen kunne bli mer reell. Det bør derfor arrangeres møter med representanter for brukerne på dette stadiet.»

Med andre ord er dette en fase hvor hovedstrukturen er låst, men innhold fortsatt er åpent. Det spilles ball mellom byggherre og brukere om ulike funksjoner. Tilpasninger for å klare miljøkrav gjøres og hovedføringer detaljeres. Tekniske rom skisseres, og det sørges for at det er nok plass til tekniske føringer. Dette gir grunnlag for kalkyler og prosjektbeskrivelser. Med andre ord skal alle store utfordringer være løst – og detaljprosjektet kan kun bestå av, ja, detaljering.

Forprosjekt i praksis

Et godt forprosjekt er verdifullt for byggherren. Spesielt om det er laget som grunnlag for totalentreprise. Jo flere ting som er avklart og beskrevet i forprosjektet, desto mindre avklaringer trengs overfor entreprenørene. Dette fører igjen til at fremdrift overholdes, mindre krav om tillegg og budsjett blir overholdt.

Uranienborg skole flerbrukshall

Ingenia gjorde forprosjekt med beskrivelse til totalentreprise for Undervisningsbygg på Uranienborg skole flerbrukshall. Prosjektet består av ny flerbrukshall under bakken i tilknytting til Uranienborg skole. En annen faktor er at hallen er plassert direkte under en verneverdig park. Dette satte visse begrensninger med tanke på hva som kunne bygges over bakkenivå – samt inngangspartier. I forprosjektet var det spesielt stor fokus på inneklima. På grunn av hallens utforming var det ikke muligheter for omrøringsventilasjon i hallen, og løsningen endte på diffus innblåsing av tilluft og sentralt avtrekk. Spørsmålet var om temperaturen i hallen kunne holdes lav i sommermånedene med denne løsningen. Det ble lagt ned mange ressurser i inneklimaberegninger med forskjellige forutsetninger lagt til grunn. Beregningene viste at løsningen var meget god. I forhold til luftinntak og avkast er kravene klare i SKOK. Luftinntak skal ikke hentes fra bakkenivå. Byantikvaren godkjente et inntaks/avkasttårn i parkens hjørne. Det ble laget en god beskrivelse som sørget for at totalentreprenør følger alle krav i SKOK, og en kalkyle på to-siffer nivå.

Hvordan gikk det med prosjektet?

Bygging av flerbrukshallen er nå fullt i gang. Og foreløpig fremdrift viser at bygget ferdigstiller før planen og til budsjett.