Gjettumkollen barnehage

Nøkkeldata

Tidsrom: 2019 — 2020

Omfang: Nybygg BTA = 1150 m²

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Bærum kommune

Ytelser: RIV, RIVA, RIByfy og RIEn i forprosjekt

Prosjektbeskrivelse

Gjettumkollen barnehage er en ny toetasjes barnehage for 120 barn. Planlagt byggestart er i slutten av 2020. Ingenia ble engasjert for å gi premisser innen VVS, VA, bygningsfysikk og energi. Vårt oppdrag besto blant annet i utarbeidelse av kalkyle, og kravspesifikasjon for en totalentreprise.

Overvannshåndtering

Det ble utført beregninger for å finne dimensjonerende nedbørsmengder, med den hensikt å kartlegge hvilke vannvolumer som må håndteres av anlegget. Overvannshåndteringen blir løst ved en kombinasjon av overflatehåndtering og fordrøyning. Om regnbedene blir fulle ved større nedbørsmengder, vil overvannet føres til magasin for videre fordrøyning. Et fordrøyningsmagasin på ca. 30 m³ vil bli plassert under parkeringsplassen, og dette magasinet fordrøyer overvannet fra tak/parkeringsplass, før vannet blir sluppet ut på kommunal overvannsledning.

VA-trase og forsyning av sprinklervann

Det ble prosjektert ny trase for vann- og avløp fra kommunale ledninger og frem til nytt barnehagebygg. For tilkobling av vann til slokkeanlegg, ble en ny kommunal vannkum prosjektert. Det ble også prosjektert ny brannhydrant. 3D-modelleringsverktøyene Novapoint og AutoCAD ble benyttet i utarbeidelse av tegninger.

Bygningsfysikk og energi

Ingenia har bistått prosjektet med rådgivning innen bygningsfysikk. Det ble utarbeidet premissnotat som beskriver forutsetningene de ulike bygningskonstruksjonene skal tilfredsstille. Det ble også utført energiberegning og inneklimavurdering på bygget.

Ved starten av prosjektet var opprinnelig barnehagen tegnet med saltak, men i løpet av forprosjektet ble barnehagen tegnet om til flatt tak. I denne prosessen bisto Ingenia arkitekt med løsninger for et saltak med «penest mulig utrykk». Bygningsfysikk var tidlig med i prosjektet og hadde fortløpende kontakt med ARK, dette sørget for at bygningsfysikk fikk komme med innspill i en tidlig fase og dermed ble avklaringer rundt takutforming håndtert på en effekt måte.