Jarenga barnehage

Nøkkeldata

Tidsrom: 2019 — 2020

Omfang: Nybygg BTA = 1870 m²

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Bærum kommune

Ytelser: RIV, RIVA, RIByfy og RIEn i forprosjekt og detaljprosjekt, og ITB-koordinator

Prosjektbeskrivelse

Den nye barnehagen, som er på BTA 2100m² fordelt på tre plan, erstatter to midlertidige barnehager, gamle Jarenga bhg og Storenga bhg. Den har 12 baser fordelt på 4 torg for totalt 166 barn og 40 ansatte, samt fellesrom som vannlekerom, gymsal, bibliotek og formingsrom. Det er også et storkjøkken med produksjon av varmmat.

Prosjektet har blitt utført som samspillsentreprise i forprosjektet, og totalentreprise i detaljprosjekt og byggefase. Georg Andresen & Sønner AS (GAS) har vært totalentreprenør. Ingenia har i forprosjekt- og detaljprosjektfasen bidratt med rådgivertjenester innen Luftbehandling, VA, bygningsfysikk, energi og ITB.

Luftbehandling

Avdelingen for Skole- og undervisningsbygg har designet luftbehandlingsanlegget med teknisk rom på tak og med spesialsystemer som nødventilasjon til varmepumpe, prosesskjøling til IKT-rom, heisventilasjon og spesialventilasjon til storkjøkken. Det er i stor grad lagt opp til behovsstyrt ventilasjon (DCV) for å holde energiforbruket nede.

Bygningsfysikk og energi

Ingenia AS har bistått Georg Andresen & Sønner med rådgivning innen bygningsfysikk og energi. I samspillsfasen ble det utarbeidet et premissnotat som beskrev premissene de ulike bygningskonstruksjonene skulle tilfredsstille.

Barnehagen er bygget med passivhus-kvaliteter, og det lave energiforbruket vil primært dekkes av en CO2-varmepumpe som henter energi fra en brønnpark. Ved siden av bygningsfysisk prosjektering, ble det blant annet utført energiberegninger mot myndighetskrav, og inneklimasimuleringer.

Overvannshåndtering

Avdelingen for VA har prosjektert overvannshåndtering. Prosjektert løsning sørger for å håndtere overvannet i grøntareal ved hjelp av lokale infiltrasjonsløsninger i og under lekeområder med sand/tredekke. Vannet ledes til de ulike områdene blant annet ved hjelp av åpne vannrenner. Det ble også prosjektert et fordrøyningsmagasin for å begrense påslippet til nettet. I tillegg ble det lagt nye ledninger til forbruks- og sprinklervann, samt spillvannsledning. To nye kommunale vannkummer, prosjektert av oss, sørger for tilkobling av forbruks- og sprinklervann på hovedledning.

ITB

ITB-avdelingen har samtidig bistått GAS med oppfølgning fra skisseprosjektet og igjennom byggefasen. Tidlig i prosjekteringsfasene styrte vi koordineringsarbeidet for å avklare alle uklarheter tidlig. Som et resultat av dette, var det minimalt med uklarheter da byggefasen begynte, og prosjektet opplevde en effektiv og smidig byggefase.

Avdelingen var også ansvarlige for samtlige tester i sluttfasen i henhold til NS6450:2016. Det ble avholdt flere integrerte tester med BH og UE for de tekniske systemene før fullskalatest ble gjennomført. Som et resultat av det iherdige forarbeidet, ble fullskalatesten godkjent på første forsøk og med minimalt med kommentarer. ITB er også ansvarlige for å gjennomføre prøvedriften på vegne av TE, og vil avholde jevnlige møter og punkter som skal følges opp av UE og BH.