Kommunedelplan vann og avløp – Indre Østfold kommune

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020-2022

Oppdragsgiver: Indre Østfold kommune

Ytelser: Rådgivertjenester og utarbeidelse av kommunedelplan

Bildekreditering: Indre Østfold kommune

Kontaktperson: Håkon Norstrand

Indre Østfold kommune ble etablert som ny kommune i 2020, og består av de fem tidligere kommunene Hobøl, Spydeberg, Askim, Eidsberg og Trøgstad. Etter etableringen av den nye storkommunen hadde kommunen behov for bistand til å utforme en ny hovedplan for vann og avløp. De ønsket seg en kommunedelplan med søkelys på målbare mål, hvor tiltak prioriteres ut fra nytte/kost-vurderinger sett i lys av ROS og målsettinger. Dette talte for at det ble valgt å benytte DiVA-metodikken i prosjektet.

Kommunedelplanen har som mål å skape en helhetlig oversikt over den nye storkommunen ved å belyse dagens situasjon. Videre tar planen opp de langsiktige problemstillingene knyttet til vannforsyning, avløpshåndtering og vannkvalitet i vassdragene. Det er blitt etablert konkrete og målbare mål for å kunne sammenligne nåværende situasjon med ønsket situasjon. Prosjektet omfatter flere faser, inkludert måletablering, ROS-analyse, dataklassifisering, diagnose, prognose og strategiarbeid. En overordnet handlingsplan med prioriteringsliste og kostnadsestimater er utarbeidet. For å gi planen størst mulig legitimitet, er det besluttet at den skal følge plan- og bygningsloven og ha status som kommunedelplan. I denne prosessen har Ingenia også bidratt med teknisk bistand og deltatt i utarbeidelsen av planprogrammet.

Det er i prosjektet utført dyptgående digitale analyser av eksisterende ledningsnett for vann, avløp og overvann som har gitt bidrag til oversikt over forventede fornyelsesbehov. Dette ga videre grunnlag til beregninger for nødvendig saneringsbehov, gebyrkonsekvenser for abonnenter og dokumentering av det langsiktige investeringsbehovet.

I tillegg til arbeidet med kommunedelplanen og bidraget til planprogrammet ledet Ingenia en arbeidsgruppe som utarbeidet en plan for håndtering av avvik som Statsforvalteren oppdaget ved inspeksjon av renseanlegg og avløpsnett. Arbeidsgruppen besto av fagpersoner fra rådgiver og oppdragsgiver.

Kontakt:

Håkon Norstrand
ingeniør
Tlf: 47 29 03 25
E-post: hn@ingenia.no

Gå til profil