Løren skole

Nøkkeldata

Tidsrom: 2017–2019

Omfang: 5600 BTA skolebygning for 5-7. trinn i fire paralleller

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: WK Entreprenør / Undervisningsbygg Oslo KF

Ytelser: Detaljprosjektering av VA-anlegg og overvannshåndtering

Prosjektbeskrivelse

Løren skole er utvidet med et nybygg for 5-7. trinn, samt tilhørende utearealer og torg. Ingenia ble engasjert for å prosjektere VA-anlegg, og håndtering av overvann. Oppdraget inkluderte også nødvendig saksbehandling mot Vann- og avløpsetaten.

Overvannshåndtering
Det ble utført beregninger for å finne nedbørsmengder i kommende år, med den hensikt å kartlegge hvilke vannvolumer som måtte håndteres av anlegget. Overvannshåndteringen er løst ved en kombinasjon av lokal håndtering, samt fordrøyning. For å redusere avrenning fra tak, er det benyttet sedumtak; en del vann forbrukes av vekster på taket – «trinn én» i tretrinnstrategien for overvann. I tillegg forsinkes avrenning av overskytende vann ved større nedbørsmengder, før det renner til magasin for videre fordrøyning – «trinn to».

Det er bygget to regnbed på torget som skal håndtere nedbør fra omkringliggende granittflater. Skulle regnbedene bli fulle, vil vann renne herfra til magasin for videre fordrøyning.

VA-trase og forsyning av sprinklervann
Det er prosjektert ny trase for vann- og avløp fra kommunale ledninger og frem til skolebygget. For å kunne koble til sprinklervann, ble en kommunal vannkum bygget om.