Nordox fabrikker

Nøkkeldata

Tidsrom: 2018–pågår

Omfang: Gjenbruk av overvann fra 15.000 kvm fabrikktomt

Oppdragsgiver: Nordox AS

Ytelser: Detaljprosjektering av overvannstank- og trasé, funksjon som ansvarlig søker

Prosjektbeskrivelse

Nordox fabrikker benytter prosessvann i produksjonen. I stedet for å bruke drikkevann fra kommunalt nett, ønsker fabrikken å benytte regnvann (overvann) fra takflater og uteområde på egen tomt til dette formålet. Ingenia ble engasjert for å finne en mulig løsning på hvordan dette kunne gjennomføres.

Gjenbruk av overvann i fabrikk

Overvann fra fabrikkens tomt gikk tidligere til kommunal overvannsledning. Ved å føre overvannet til en tank som pumper vannet inn i fabrikken ved behov, kunne overvannet i stedet brukes lokalt – og drikkevann spares, da det ikke er behov for at prosessvannet er helt rent.

Det ble utført beregninger for å finne optimal størrelse på tanken, slik at nedbørstoppene også kan samles opp og nyttiggjøres, selv om det skulle være mindre behov i fabrikken en periode. Videre ble tanken prosjektert med nødvendige pumper og tilhørende utstyr. Det ble også prosjektert ny rørtrase langs hele fabrikken, for å føre overvann til den nevnte tanken, som støpes utenfor fabrikken.

Ansvarlig søker

Ingenia hadde i prosjektet rollen som ansvarlig søker, og har stått for saksbehandling mot offentlige myndigheter.