Nylende Park

Nøkkeldata

Tidsrom: 2021-2022

Omfang: 24 daa stort planområde

Prosjektfase: Detaljregulering

Oppdragsgiver: Borthen Gruppen AS

Ytelser: Rådgivning og analyser som grunnlag for detaljregulering

 

Bildekreditering: Grindaker landskapsarkitekter

Prosjektbeskrivelse

Ingenia var engasjert som rådgivere innen VA, energi, luftkvalitet og lokalklima i detaljreguleringen av Nylende Park. Nylende Park er et 24 daa stort område der det skal tilrettelegges for boliger, friområder og uteoppholdsareal.

VA, overvann og flom

Utarbeidelse av VAO-rammeplan og rådgivning i forbindelse med tilknytting til kommunalt ledningsnett, samt vurderinger av behov for oppgradering av den kommunale VA-infrastrukturen. Videre ble det beskrevet behov for, og løsninger for overvannshåndtering og flom, herunder beskrivelse av bekkeåpning. Leveranse bestående av fagrapport, beregninger og plantegninger, samt koordinering med plan- og tekniskavdeling i kommunen.

Utbygningen som det legges opp til i omreguleringen av Nylende park, vil føre til en betydelig merbelastning på den offentlige VA-infrastrukturen i området. Det må som følge av dette gjøres tiltak som utbedrer dagens kapasitet i offentlig vann- og avløpsledningsnett og spillvannspumpestasjon.

Prosjektområdet består i dag av en dam nord på reguleringsområdet, spredt bebyggelse og grøntområder. Dalen har et naturlig tilsig av overvann fra overliggende naturområder. Bekken fra Nylende park dam er i dag lagt i et 450 mm betongrør og det er i forslag til omregulering lagt opp til at bekken skal åpnes. Nedstrøms området opplever bebyggelsen store overvannsproblemer, og det har som følge av dette vært særskilt fokus på at omreguleringen skal bidra til å forbedre naboenes utfordringer med overvanns- og flomproblematikk.

Energi

Ingenia analyserte muligheter for ulike energiforsyningskilder og løsninger for planområdet sett opp mot energibehov og hva som er teknisk mulig i området. I studien ble det også lagt stor vekt på å imøtekomme kommunens strategi for bærekraftig utvikling i kommunens Klima- og miljøplan.

Luftkvalitet og lokalt klima

Ingenia vurderte luftkvaliteten, herunder konsentrasjoner av NO2, PM10 og PM2,5, i planområdet sett opp mot ulike nasjonale grenseverdier. Nylende Park ligger i en nedsenkning i terrenget, og det ble vurdert risiko for kaldluftsdrenasje og inversjon, samt disse fenomenenes betydning på luftkvaliteten i området. Kvalitativ analyse av mulige vindeffekter i områder ble fremlagt basert på områdets bebyggelse, terreng og vegetasjon, og det ble vist til vindtiltak for å øke komforten i uteoppholdsarealene.

Kontakt:

Håkon Norstrand
ingeniør
Tlf: 47 29 03 25
E-post: hn@ingenia.no

Gå til profil