Sophies Minde – Skisse- og forprosjekt

Nøkkeldata

Tidsrom: 2018 – 2022

Omfang: Totalrehabilitering av Sophies Minde barnehage

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: WSP Engineering

Ytelser: Overvannsprosjektering og VA

Bildekreditering: ill. Enerhaugen Arkitektkontor

Kontaktperson: Snorre Karlsen og Herman Jacobsen Andersen

 

 

Ingenia ble engasjert til å prosjektere overvann og VA-anlegg på Sophies Minde under prosjektoppstart i 2018.

Prosjektet omfatter totalrehabilitering av Sophies Minde til barnehage og kontorer med flere bydelsfunksjoner for bydel Grünerløkka – samt mindre fellesareal med blant annet café. Uteområdet som tilhører eiendommen, skal rustes opp som en del av prosjektet. Det skal blant annet etableres ca. 7 100 kvadratmeter med utendørs lekeareal til barnehagen.

Arbeidet med kalkyle og prosjektbeskrivelse startet tidlig i forprosjektet, der beskrivelsen videreføres som grunnlag for totalentreprise. I tillegg til utarbeidelse av konkurranseunderlag til totalentreprise, har Ingenia bistått med dokumentasjon til detaljreguleringsprosessen og rammesøknad, som foregikk parallelt med forprosjektet.

For utendørs overvannsanlegg har typiske føringer for valg av løsning vært krav om åpen og lokal håndtering av overvann sammen med krav fra SKOK (Standard kravspesifikasjon for Oslo kommune). Tiltakene for overvannshåndtering har også måttet koordineres med fremtidige brukere av bygget for å ikke være til hinder for uteområdenes forutsatte bruk. Man har derfor i deler av planområdet måtte begrense åpent vannspeil, og benyttet mer lukkede infiltrasjonsløsninger under bakken.

Ivaretakelse av trær med rotsoner har også satt føringer for plassering av VAO-anleggene.

Prosjektet har hatt store forventninger til driftsøkonomi og redusert energibruk, og skal sertifiseres med BREEAM Excellent. Ingenia var ansvarlig for prosjektering og dokumentasjon av samtlige VVS/VA/Overvanns-relevante krav.

Det ble prosjektert og dimensjonert løsninger med forutsetning om å oppnå 5 av 5 poeng i POL03 – overvannshåndtering. Som «BREEAM-dokumentasjon» ble det utarbeidet en samsvarsbeskrivelse som redegjorde for hvilke krav som skulle innfris og hvordan kravene skulle bli ivaretatt. Etablering av åpne og lokale løsninger, samt. dimensjonering med bakgrunn i fremtidige klimaendringer, er eksempler på prosjekteringsforutsetninger som ble ivaretatt for å innfri kravene.

Overvann

For overvannsanlegg er det koordinert med prosjektet for å få til åpen og lokal overvannshåndtering i størst mulig grad i henhold til Oslo kommunes krav til overvannshåndtering. Der det ikke er mulig å håndtere overvann åpent og lokalt føres takvann og overvann til lukkede fordrøyningsmagasiner som slipper overvann med mengderegulert påslipp til kommunalt overvannsnett.

VA

VA-anlegg på tomten saneres, med endringer i tilknytningspunkter til det kommunale ledningsnettet.

For vannledninger omfatter prosjektet nye ledninger for forbruksvann og sprinkleranlegg, ombygging av og etablering av nye private vannkummer, samt tilkobling i eksisterende kommunal vannkum.

For spillvann etableres fettutskiller før tilkobling til kommunalt ledningsnett.

I forbindelse med oppføring av en stellebod på nordsiden av tomten er det koordinert og prosjektert for styrt boring for spillvann og forbruksvann mellom stellebod og eksisterende bygg. Føringer ble utført med styrt boring på grunn av verneverdig grunn på tomten

Snorre Katrud Karlsen foto

Kontakt:

Snorre Katrud Karlsen
sivilingeniør
Tlf: 48 27 22 75
E-post: skk@ingenia.no

Gå til profil