Håndtering av overvann ved Splitkons nye massivtrefabrikk i Modum

Splitkon bygger ny massivtrefabrikk med 9000 kvadratmeter takflate, og Ingenia har blant annet prosjektert løsningene for håndtering av overvann.

I forbindelse med bygging av Splitkons nye massivtrefabrikk i Modum kommune, ble Ingenia engasjert til å prosjektere nytt VA- og overvannsanlegg, sanitæranlegg og sprinkleranlegg til fabrikken. Videre ble Ingenia engasjert til å utarbeide konkurransegrunnlag for totalentreprise for ny kommunal VA-trasé.

En av oppgavene i prosjektet var håndtering av overvannet fra tomtens 18 000 m2. Ved etablering av et nytt bygg med 9000 m2 takflate, måtte det finnes løsninger for å fortsatt kunne håndtere overvannet lokalt på tomten. Overflateavrenningen, basert på verdier for dimensjonerende nedbør (IVF-verdier), ble brukt som beregningsgrunnlag for dimensjoneringen av lokale overvannsløsninger (LOD). Takvann fra fabrikken ble ført ut til infiltrasjonskummer og infiltrasjonsmagasiner, mens overvann fra terreng ble håndtert ved infiltrasjon på permeable flater og ovennevnte infiltrasjonsløsninger. Alle magasiner og kummer ble prosjektert med overløp til skog eller større grøntarealer.

Til den nye fabrikkbygningen ble det koblet på nye vann- og spillvannsledninger. Dette omfattet prosjektering av 5 nye brann- og vannverkskummer og en pumpekum for spillvann. Det ble levert plan- og profiltegning, grøftesnitt for hovedføringer og detaljtegninger av kummer. Det ble også levert dimensjonering av forankringspunkter til kummer og trykkledninger.

I tillegg til VA-anlegg på fabrikkområdet, prosjekterte Ingenia bunnledningene til det nye bygget. Ingenia prosjekterte også sprinkleranlegget og dimensjonerte anleggets trykkøkningspumpe.

En ny kommunal VA-trasé måtte etableres, da det viste seg at den eksisterende vannledningen ikke hadde tilstrekkelig kapasitet til å forsyne sprinkleranlegget. Ingenia bisto dermed Modum kommune med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for totalentreprise for ny VA-trasé på om lag 530 meter. Dette omfattet 14 nye kumgrupper for vann, spillvann og overvann med tilhørende ledningsnett. Arbeidet med dette innebar tilbudstegninger av traseen i plan og profil. Det ble også gitt innspill for funksjonsbeskrivelse til totalentreprenør.

I prosjektet benyttet Ingenia sin kompetanse innen prosjektering av vann- og avløpsanlegg, sprinkleranlegg og sanitæranlegg. Programvarer som Novapoint, AutoCad og Revit ble anvendt i prosjekteringen. Hvis du vil lese mer om Ingenia og hva vi driver med, kan du gjøre det her:

 

Forside

 

Kontaktperson: Kjell Ove Haug