Balders gate 28

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020 – pågår

Omfang: Oppføring av ny blokk/bygård

Entrepriseform: –

Oppdragsgiver: Møller Eiendom Norge AS

Ytelser: Prosjektering av overvannsanlegg

Prosjektbeskrivelse

I forbindelse med oppføring av et boligbygg på fem etasjer i bydel Frogner ble Ingenia engasjert til å prosjektere utvendig overvannsanlegg. Boligbygget skal ha et torg og serveringssteder på gateplan. I utarbeidelsen var implementasjon av tretrinnsstrategien og åpne overvannsløsninger i form av regnbed og blågrønt tak i fokus.

Det ble prosjektert et blågrønt tak på 110 m2 med plantevekster av sedum og forhøyningskassetter under sedumdekke til fordrøyning av overvann. Terrassene i 3. og 5. etasje på bygget består av flere integrerte grøntarealer med 40 cm jorddybde på til sammen 48 m2 som fungerer som små regnbed. Torget foran boligbygget består av permeabelt dekke med to infiltrasjonsmagasin med et nettovolum på 30 m2. Deler av torget består av et nedsenket areal slik at et åpent vannspeil ved ekstremnedbør tillates. Alt overvann blir håndtert lokalt på tomten i tråd med Oslo kommunes VA-norm og overvannsveileder.

Kontakt:

Kjell Ove Haug
avdelingsleder
Tlf: 95 70 03 21
E-post: koh@ingenia.no

Gå til profil