Bankplassen 4

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020

Omfang: Rehabilitering av fredet kulturminne, BTA = 7288 m2

Entrepriseform: Ikke videreført

Oppdragsgiver: Statsbygg

Ytelser: Forprosjekt med utarbeidelse av kalkyle

 

Foto: Mediegrafiker Robin Lund

Prosjektbeskrivelse

Bankplassen 4 er en av Oslos historisk viktigste monumentalbygninger. Her ble Norges Bank sitt hovedkontor bygget på starten av 1900-tallet. Store deler av bygningen er i dag underlagt fredning. Dette omfatter hele bygningens eksteriør samt interiøret i sin helhet i 1. og 2. etasje.

Norsk museum for samtidskunst har benyttet lokalene frem til 2017, men i dag har bygget ingen primær bruker. Forprosjektet sitt mandat var å evaluere om Norsk Fredssenter kunne benytte lokalene.

I forprosjektet har Ingenia bistått med prosjektering av klimainstallasjoner og simulering av termisk klima. Ingenia har bistått med gjennomgang av dokumentasjon fra eldre byggesaker for å kartlegge eksisterende anlegg. Kartlegging viste at deler av bygger benytter opprinnelige føringsveier fra 1904, med luftepiper fra loft. Her vurderes gjenbruk i områder hvor ventilering via tradisjonelle kanaler og ventiler er umulig med tanke på fredning.

Den omfattende fredningen gjorde prosjektering av føringsveier utfordrende og innebar visse begrensninger. Ingenia utarbeidet, i samarbeid med bla. arkitekt og bygningsingeniør, et overordnet prinsipp med nye sjakter som doble vegger gjennom plan 1-3, og forsyning av disse med ventilasjon fra loft. Ventilasjonsaggregater plasseres i tekniske rom med tilgang til loft, hvor hovedføringer forsyner avgreninger til vertikale sjakter i bygget. Eksisterende takhatter/rister benyttes til inntak og avkast, med mulig behov for ombygginger for å ivareta dagens krav. Forbruksvann, varme og slokkeanlegg forsynes fra sentraler i sokkeletasje med opplegg i de vertikale sjaktene.

Bygget har en tung bygningskropp hvor termisk masse bidrar til å stabilisere temperaturforholdene. Inneklimasimuleringer viste et behov for solavskjerming på alle solutsatte fasader, samt sentral nedsenkning av tilluftstemperatur for å opprettholde maksimal temperatur på 24 °C for museumslokaler og 26 °C for øvrige rom.

Prinsipp for oppvarming i rom er planlagt tilbakeført til opprinnelig løsning med vannbårne radiatorer. Disse forsynes av oppgradert fjernvarmesentral i kjeller. Deler av sokkeletasje får gulvvarme, og utvendig inngangsparti ble prosjektert med gatevarme. Ventilasjon- og prosesskjøling forsynes av to separate kjølemaskiner med naturlig kuldemedie (propan) plassert på tak.

Ingenia er stolte av å ha bidratt i et spennende prosjekt, hvor prosjekteringsgruppen har jobbet særdeles effektivt.

Dag-Sverre Johnsen

Kontakt:

Dag Sverre Johnsen
sivilingeniør
Tlf: 91 35 47 57
E-post: dsj@ingenia.no

Gå til profil
Museet for samtidskunst holder til i den tidligere Norges Bank-bygningen på Bankplassen i Oslo.