Danckert Krohn

Nøkkeldata

Tidsrom: 2017–pågår

Omfang: Rehabilitering av fredet kulturminne, BTA = 734 m2

Entrepriseform: Generalentreprise

Oppdragsgiver: Bergen kommune

Ytelser: Forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggeperiode

Kontaktperson: Dag Sverre Johnsen og Kjell Ove Haug

Prosjektbeskrivelse

Det ærverdige bygget for Danckert Krohns stiftelse ble oppført i 1789. Bygningen ble fredet av Riksantikvaren i 1927, og senere rehabilitert i 1971.

I 2017 var Ingenia med å vinne konkurransen for totalrehabilitering av bygget innen fagene VVS, VA- og overvannsanlegg. Oppdraget inkluderte også saksbehandling i forbindelse med ramme- og IG-søknad for prosjektet. Ingenia ble også engasjert for å utarbeide et grunnlagsdokument for kommunen ifbm. vurdering av energikilde for oppvarming, og har i den sammenheng utført energiberegninger av bygget.

Overvann

Det ble utført beregninger for å finne dimensjonerende nedbørsmengder, med den hensikt å kartlegge nødvendig kapasitet på overvannstiltakene. Taknedløp på bygget vil frakobles og føres ut på åpent terreng. Dermed vil takvann og overvann håndteres lokalt på tomten ved hjelp av regnbed og nedsenkninger med mulighet for vannspeil. Ved nedbørhendelser som overskrider dimensjoneringskriteriene blir overvannet ført trygt til flomvei.

VA-trase og forsyning av sprinkelvann
Det er prosjektert en ny trase for vann- og avløp fra kommunale ledninger og frem til rehabilitert bygg, samt nye kommunale vannkummer for å dekke brannvannsbehovet som ble utløst av nytt sprinkleranlegg. Det ble utarbeidet tilbudsgrunnlag for entreprenør, med tegninger og beskrivelse etter NS3420. Novapoint, AutoCAD, G-prog og SCALGO ble benyttet i utarbeidelse av tegninger, beskrivelse og modeller.

VVS-installasjoner

Bygget innehar sanitæranlegg, bergvarmepumpe, radiatoranlegg, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg og komfortkjøling.

Grunnet byggets lokalisering på kulturminnegrunn ble det tatt spesielt hensyn til å minimere gravearbeider på tomten. Luftinntaket for ventilasjonsaggregatene er spesielt utformet med tanke på vernehensyn for bygningen. Eksisterende piper på bygget er blitt restaurert og inntak og avkast er montert som rister i disse.

Dag-Sverre Johnsen

Kontakt:

Dag Sverre Johnsen
sivilingeniør
Tlf: 91 35 47 57
E-post: dsj@ingenia.no

Gå til profil