E6 Oslo øst

Nøkkeldata

Tidsrom: 2016 – 2020

Omfang: Utredning av luftkvalitet i og utenfor tunnel samt dimensjonering og utforming av tunnelventilasjon

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Ytelser: Beregninger, analyser og bidrag til forprosjekt og konsekvensutredning

Prosjektbeskrivelse

Statens vegvesen Region øst skal utarbeide forprosjekt og konsekvensutredning for prosjektet E6 Oslo øst med ny E6 fra Klemetsrud og ring 3 fra Ryen til Ulven. Et hovedgrep i prosjektet er E6 i tunnel fra Abildsø til Teisen/Fjellhus med kobling til Ring 3. Som underleverandør av Aas-Jakobsen AS har Ingenia bistått Statens vegvesen Region Øst med analyser av luftforurensing i og utenfor tunnel, inkludert beregninger og dimensjonering av tunnelventilasjon for klima og brann, samt utforming av ventilasjonstårn.

Luftkvalitet i og utenfor tunnel

Når tunneler etableres reduseres støy og lokal luftforurensing i området der vegene tidligere gikk i dagen. På grunn av utslipp og støvproduksjon fra kjøretøy kan vegtunneler imidlertid gi økt luftforurensing ved portalområdene på grunn av akkumulert utslippsproduksjon fra trafikken gjennom tunnelens lengde. Luftkvaliteten i et område vurderes ved å sammenligne målinger og beregninger av luftforurensningskonsentrasjoner med forurensningsmyndighetenes grenseverdier. Det er særlig svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) som gir redusert lokal luftkvalitet. Dersom nærområdene rundt tunnelens utløp utsettes for forurensingskonsentrasjoner som overskrider grenseverdiene for luftkvalitet må det innføres avbøtende tiltak. Luftkvalitet inne i tunnelen må også opprettholdes ved hjelp av tilstrekkelig frisklufttilførsel og gjennomtrekk. Basert på beregninger og simulering av utslippsproduksjon og ‑spredning dimensjoneres tunnelens ventilasjonsanlegg. Omfanget av avbøtende tiltak, som for eksempel bruk av ventilasjonstårn, utredes.

Brannventilasjon i tunnel

Brannventilasjon i tunnel dimensjoneres for å kunne styre røyken i ønsket retning ved en eventuell brannhendelse. Nødvendig vifteskyvkraft for å oppnå dette beregnes basert på dimensjonerende brannbelastning, tunnelens tunnelklasse og valgt ventilasjonsstrategi.

Kontakt:

Martine S. Wessel
sivilingeniør
Tlf: 99 79 02 17
E-post: msw@ingenia.no

Gå til profil