E6 Storhove – Øyer

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020

Omfang: Kvalitetssikring av grunnlag og beregning av forurensning fra tunnel

Entrepriseform: Fastpris

Oppdragsgiver: Nye Veier

Ytelser: Rapport

Prosjektbeskrivelse

E6 Storhove – Øyer er en del av strekningen E6 Moelv – Øyer. Prosjektet er ca. 9,6 km langt med firefelts vei i dagen i tillegg til en ca. 2,6 km lang toløps tunnel.

I 2019 utarbeidet COWI rapporten Fagrapport Luftforurensning. Temautredningen var en del av arbeidet med reguleringsplan for E6 Storhove – Øyer og tok for seg temaet luftforurensning i henhold til planprogrammet som er fastsatt av kommunene.

Ingenias arbeid i dette prosjektet gikk ut på å gjennomgå og kvalitetssikre grunnlag og beregninger av luftforurensning fra tunnel utført av COWI i forbindelse med fagrapporten. Når nærområder ved tunnelportalene utsettes for konsentrasjoner som overskrider grenseverdier for luftkvalitet skal det vurderes om det er nødvendig å etablere avbøtende tiltak. Kvalitetssikringsrapporten tok for seg omfanget av luftforurensningen og mulige tiltak som kan iverksettes for å bedre luftkvaliteten utenfor tunnelmunning.

Kontakt:

Martine S. Wessel
sivilingeniør
Tlf: 99 79 02 17
E-post: msw@ingenia.no

Gå til profil