Frogner skole og kultursenter

Nøkkeldata

Tidsrom: 2014–2017

Omfang: BTA totalt = ca. 18.000 m2

Entrepriseform: Samspill/totalentreprise

Oppdragsgiver: Sørum kommunale Eiendomsselskap KF/Betonmast Romerike AS

Ytelser: RIV i forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølgning i byggetrinn 1 og 2

Prosjektbeskrivelse

Frogner skole og kultursenter var et komplekst og omfattende prosjekt, og et vesentlig element i fornyelsen av Frogner som tettsted. Ingenia bisto oppdragsgiver med et forprosjekt i en samspillsmodell styrt av totalentreprenør, og deretter prosjektering i detaljprosjekt etter å ha blitt overført til tekniske underentreprenør.

Prosjektet besto av flere byggetrinn. De forskjellige trinnene omfattet:

  • Byggetrinn 1: Oppføring av nytt skolebygg, samt rehabilitering av eksisterende skolebygg fra 2006. Skoleanlegget med planlagt med en kapasitet på 1200 elever og i overkant av 100 lærerarbeiderplasser. Byggene er bundet sammen med en kulvert frem til kultursenteret.
  • Byggetrinn 2: Bygging av et nytt kultursenter med kultursal, bibliotek, øvingsrom for musikk og teater, kantine, skolens administrasjon og klasserom for spesialfag.
  • Byggetrinn 3: I dette trinnet ble eksisterende svømmehall totalrenovert. Det ble også bygget en ny idrettshall hvor byggherre var Frogner IL.

Ingenia har gjort forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølgning av byggeplass i trinn 1 og 2.

Bygningsmodell ble etablert i forprosjektet, og IFC-modell ble deretter benyttet gjennom hele prosjektet til visualisering, samordning, beregninger og kontroll, samt som grunnlag for tekniske entreprenører ved bygging av anlegget.

Kultursenter

I det andre byggetrinnet ble den gamle delen av Frogner skole revet for å gi plass til et nytt kultursenter. Kultursenteret inkluderer scene og sal for 250 personer, med støttefunksjoner som garderober, lager og rom for teknikk. Videre er det bygget bibliotek, øvingsrom for musikk og teater, arealer til kulturskole, ungdomsklubb og auditorium. Flere rom hadde strenge lydkrav som måtte ivaretas, både med tanke på støy fra tekniske installasjoner i rommet, lydoverføring mellom ulike rom og oppdeling av luftbehandlingsanlegget.

I kulturhuset er det også satt av arealer for skolens administrasjon, inkludert helsetjeneste, kontorer, møterom, vestibyle og kantine.

Passivhus og bioenergianlegg

Byggene i byggetrinn 1 og 2 ble oppført som passivhus, med blant annet ventilasjonsanlegg som oppfylte passivhusstandardens krav til lav SFP (specific fan power) og minst 80% årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad på varmegjenvinnerne.

Energiløsning er felles for nytt og gammelt bygg med sammenknytning av disse til felles infrastruktur. Alle byggene varmes opp via en nærvarmesentral med pelletsfyringsanlegg, som er plassert på tomten i et eget bygg. Anlegget har reservekapasitet via el-kjel.

Dag-Sverre Johnsen

Kontakt:

Dag Sverre Johnsen
sivilingeniør
Tlf: 91 35 47 57
E-post: dsj@ingenia.no

Gå til profil