Helsehuset Fredrikstad

Nøkkeldata

Tidsrom: 2011–2013

Omfang: BTA = 25 000 m2

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Imtech AS og Østfold Enøk AS

Ytelser: Planlegging og teknisk oppfølging i forfase, detaljfase og bygging

Prosjektbeskrivelse

Helsehus Fredrikstad er et flerfunksjonsbygg innen helsesektoren og bygget for å møte intensjonene i samhandlingsreformen. Tanken er at Helsehuset skal fungere som en felles arena med både private og offentlige helsevirksomheter.

Denne flerfunksjonaliteten kommer også tydelig til uttrykk i VVS-anleggenes oppbygging og funksjonalitet. Typisk for anlegget er høy grad av individuelle, brukertilpassede løsninger og behovsstyring på flere plan. Dette forsterkes ytterligere av de mange brukerne som har individuell energimåling av både luft, varme og kjøling.

Vi har bistått entreprenørene med detaljprosjektering av VVS-tekniske anlegg og teknisk oppfølging i byggefasen.

Energimerke B

Bygget har oppnådd energimerke B med behovsstyrt luftmengderegulering og lav SFP-faktor. Viktige tiltak for å oppnå energimerke B har vært bruken av variabel luftmengde, og at ventilasjonssystemene er planlagt og dimensjonert for lave SFP-verdier.

Behovsstyrt luftmengderegulering

Registrering av inneluftens innhold av karbondioksid (CO2) fra menneskers utånding er en god måte å bestemme menneskelig aktivitet på. Ved å styre mengde luft tilført i et lokale basert på CO2-konsentrasjonen i inneluften oppnås redusert energibruk når lokalene ikke er i bruk eller når den menneskelige aktiviteten er lav. Av tekniske årsaker styres større rom ved måling av CO2 og temperatur, mens mindre rom som kontorer, er styrt ved hjelp av tilstedeværelse og temperatur. Sammenliknet med tradisjonelle anlegg med konstant luftmengde kan behovsstyrt ventilasjon gi store energibesparelser. Det vil bli gjennomført registrering av besparelsene i de nærmeste driftsårene.

Det er gjort beregninger av andre bygg som tyder på at løsninger med bruk av behovsstyrt luftmengderegulering i enkelte tilfeller kan redusere energikostnadene til kjøling og oppvarming av ventilasjonsluft med over 50 prosent.

Lav SFP-faktor

Normalt går en stor del av energiforbruket i yrkesbygg til drift av vifter. SFP-faktoren, Spesific Fan Power, er et uttrykk for viftens effektforbruk i forhold til mengde luft som anlegget leverer (kW/[m3/s]). Kanaltverrsnitt, kanaldetaljer, viftevalg etc., er forhold som innvirker på SFP-faktoren og har fått større oppmerksomhet med innføringen av krav til SFP i byggeforskriftene.

Den enkleste måten å redusere SFP faktoren på i et anlegg er å øke tverrsnittet på aggregater og kanaler. Dette fordyrer imidlertid anlegget betydelig, og mye av gevinsten går tapt i høyere anleggskostnader. Derimot kan det oppnås langt bedre løsninger ved at anleggene planlegges med enkle og korte føringsveier. Det høres lettere sagt enn gjort, men faktum er at dette kan oppnås hvis det tas hensyn til disse forholdene i tidlig planlegging av bygget. En ikke ubetydelig bieffekt er redusert støy i anlegget. Lange føringsveier legger dessuten unødig bånd på bygningsvolumer over himlinger som aldri kommer til nytte for brukerne.

Rensing av luft med UV-bestråling

UV-stråling dreper bakterier og virus og brukes derfor til luft- og vannrensing når kravet til renhet er spesielt høyt. Ventilasjon av operasjonsstuer er basert på renrom-teknologi med bruk av HEPA-filtre og UV-bestråling. Til operasjonsstuene foregår rensingen i to trinn ved at luften filtreres og UV-behandles i aggregatet før ny UV-behandling og filtrering skjer i tilluftsenhetene over de respektive operasjonsbordene. Rensing av luft ved hjelp av filtrering eller UV-bestråling kan aldri gi 100 prosent ren luft. Etter at luften er filtrert og bestrålt gjennom aggregatet vil det derfor alltid kunne etablere seg bakterier i kanalene frem til operasjonsbordene. Ved å bestråle tilluften på ny lokalt i tilluftsenhetene over operasjonsbordene hindrer man bakteriene i ventilasjonskanalene å spre seg til rommene.

Magne Gjerde foto

Kontakt:

Magne Gjerde
avdelingsleder
Tlf: 90 19 39 79
E-post: mg@ingenia.no

Gå til profil