Holtet base

Nøkkeldata

Tidsrom: 2016-2020

Omfang: BTA = 3400 m2 + 3000 m2 (rehab)

Entrepriseform: Generalentreprise

Oppdragsgiver: Sporveien

Ytelser: Planlegging og oppfølging gjennom forfase, detaljplan og bygging

Prosjektbeskrivelse

I perioden 2020-2024 får Oslo levert 87 nye trikker. I den forbindelse skal det utvikles en tilstrekkelig basestruktur for mottak og drift. Sporveien disponerer i dag anleggene på Grefsen og Holtet for service, vedlikehold og nattparkering for 72 vogner. Holtet base rehabiliteres og dimensjoneres for å gi plass til 43 av de nye trikkene som blir levert.

Som underleverandør til Aas-Jakobsen AS har vi bistått Sporveien i planlegging og prosjektering av byggenes energi-, klima-, og prosessinstallasjoner. Vi har vært med fra tidlig forfase, via forprosjekt til oppfølging i byggefasen.

Vårt arbeid med Administrasjonsbygget omhandlet tradisjonelle VVS-anlegg for kontor, garderobe og kantine. I tilknytning til bygget, er det også etablert ny likeretterstasjon og servicespor. Elektrotekniske rom for bane- og basedrift er utført med ventilasjonsanlegg tilpasset variable internlaster og klimatiseringskrav. For servicesporet er det prosjektert nødvendige VVS- og prosessinstallasjoner for å kunne gjennomføre lett vedlikehold.

Vognhallen, som tidligere har blitt benyttet for å vedlikeholde SL95 – bedre kjent som «Italiener-trikken», har blitt ombygget til midlertidig verksted for vedlikehold av SL79. Rehabiliteringen omhandlet brukertilpasning av prosessanlegg langs eksisterende servicespor, etablering av verkstedlinje for vask og mekanisk arbeid, samt garderobe og pauserom.

Holtet base har fått et solid løft og er klar for å ta imot de nye trikkene i årene som kommer. Vi er stolte av å ha bidratt i et tverrfaglig spennende prosjekt med en kvalitetsbevisst kunde og et faglig dyktig team.

Foto: Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling, og viser den gamle verkstedhallen i bakgrunnen. 

Energiforsyning

Som energiforsyning for basen, ble det installert et sentralanlegg bestående av både væske/vann-varmepumpe og luft/vann-varmepumper. Det er installert et utendørs forsyningsanlegg for termisk energi med 7 brønner. Hver av disse brønnene har 300 meter dybde, og plasseringen av dem ble nøye koordinert med trasé for Follobanen – som ligger 100 meter under basen. Det ble samtidig stilt strenge krav til utførelsen av brønnene for å sikre tilstrekkelig sikkerhetsavstand til tunnelen.

Majorstua verksted

I tillegg til ombyggingen på Holtet, har det i tidlig fase blitt etablert midlertidig verksted på Majorstua, og ny selvvaskhall på Skullerud. Verkstedet på Majorstua inkluderte koordinering av sentralgassanlegg for oksygen og acetylen (for penseverkstedets sveisearbeid) og trykkluftsanlegg, samt oppgradering av avløps- og klimatiseringsanlegg.

Bygningsfysikk

I forprosjektet var Ingenias rolle som RIByfy å utarbeide et premissdokument med forutsetninger og avklaringer med bygningsfysisk og klimatisk betydning. Dette slik at forskriftskrav vedrørende radon, fukt fra inneluft, overflatevann, våtrom og byggfukt o.a. ble ivaretatt av prosjektet.

Energikrav og -forsyning til byggene ble evaluert mot myndighets- og prosjektkrav. For å avdekke mest gunstig radonsikring ble det utført målinger på anlegget og deretter anbefalt tiltak. En uisolert, eldre og verneverdig hall skulle benyttes til kontorer. For å øke komforten og redusere energibehovet i denne hallen ble det anbefalt, i samråd med SINTEF, å etterisolere teglveggene innvendig og bytte ut det eksisterende taket. Etterisoleringen medførte strenge føringer til detaljer for å unngå kuldebroer, kaldras og kondens.

Bevaring av eksisterende bygningsmasse

Flere bygg hadde utfordringer med fukt, spesielt i kjellere. Fukten kom sannsynligvis gjennom gamle og utette bunnledninger, i tillegg til fuktvandring gjennom kjellernes yttervegger. Det ble iverksatt tiltak med drenering, utvendig og innvendig isolering, varevinduer og ventilering av de aktuelle lokalene.

De eksisterende teglveggene bød på utfordringer; ettersom de skulle isoleres innvendig med fasadeblokker, var det viktig å sørge for at veggenes dampmotstand i størst grad var på den varme siden av isolasjonen. Teglveggene hadde derimot flere lag med maling av ukjent type på innsiden, og for å kartlegge damptettheten til dette sjiktet utførte SINTEF en kjemisk analyse av malingen. Sjiktet var relativt damptett, men det ble gjort beregninger i WUFI for å vurdere potensialet for fukt- og kondensproblematikk ved etterisolering av veggene. Etter beregningene ble det konkludert med at etterisoleringen vil være en robust løsning selv om malingssjiktet ikke ble fjernet.

For å kunne bevare eksisterende tak uten større inngrep og kostnader, samt oppfylle krav til tilstrekkelig snøsmelting og byantikvarens føringer, ble det prosjektert en løsning der majoriteten av den opprinnelige oppbyggingen kunne beholdes.

Arbeidsmiljø

Holtet base disponerer driftskjøretøy som brukes i forbindelse med vedlikehold og drift av Sporveiens anlegg. Driftskjøretøyene står parkert i basens garasjehall og Ingenia har bistått Sporveien med beregninger av kjøretøyenes forurensingsutslipp ved oppstart før utkjøring. Hensikten med arbeidet var å evaluere luftkvaliteten i hallen for å sikre et godt arbeidsmiljø for de ansatte ved Holtet base.

Christian Holmeide foto

Kontakt:

Christian Holmeide
ingeniør
Tlf: 92 46 42 13
E-post: ch@ingenia.no

Gå til profil
Holtet base i Oslo, 18.5.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Holtet base i Oslo, 18.5.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Holtet base i Oslo, 18.5.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien