Intercity Dovrebanen, Kleverud-Sørli

Nøkkeldata

Tidsrom: 2015-2019

Omfang: 15,8 km nytt dobbeltspor inkl. ca. 3 km tunnel.

Oppdragsgiver: Bane NOR

Ytelser: Tekniske spesifikasjoner VVS og tunnelventilasjon. Vurdering av frostinntrenging, aerodynamikk og behov for trykkreduserende tiltak. Vurderinger rundt luftkvalitet i nærliggende industrilokale.

 

 

 

 

Prosjektbeskrivelse

Eidsvoll-Hamar er en av Norges mest trafikkerte enkeltsporede strekninger. Med dobbeltspor hele veien synker reisetiden for persontog mellom Oslo-Hamar ned til en time, antall togavganger kan dobles og det blir færre forsinkelser. Det nye dobbeltsporet fra Kleverud og Sørli tas i bruk i 2027 og blir 15,8 kilometer langt.

Som underkonsulent til Aas-Jakobsen har vi bidratt med prosjektering og tekniske spesifikasjoner til totalentreprise for VVS i tekniske bygg, tunnelventilasjon og VA. I arbeidet inngår aerodynamiske analyser og vurdering av behov for eventuelle trykkreduserende tiltak, samt frostinntrengning for den ca. 3 km lange Hestnestunnelen.

 

 

Analyse av trykkbølger

Har du noen gang opplevd å reise med tog, i høy hastighet, idet et annet tog passerer på sporet ved siden av? Dørene slamrer, og ørene hamrer. Det du opplever er trykkendringer, og disse blir enda sterkere om passeringen skjer i en tunnel.

Når tog i høy hastighet møter en tunnelportal skapes trykkbølger. Trykkbølgen som genereres blir senere reflektert ved motsatt portal som en ekspansjonsbølge. Når refleksjoner møter nye trykkbølger vil trykkbølgene kunne forsterkes (overlagre) eller svekkes (underlagre). Dette kan gi høye, men kortvarige trykkpulser og betydelige laster mot alle flater, utstyr og dører i tunnelen. Slike trykkendringer og gradienter vil også ha innvirkning på hvordan komforten oppleves for reisende.

I samarbeid med DNV·GL ble trykkforholdene i Hestnestunnelen undersøkt ved hjelp av numerisk analyse og CFD (Computational Fluid Dynamics). Blandet trafikk er lagt til grunn, der persontog kjører i hastighet inntil 235 km/t og godstog kjører i hastighet inntil 120 km/t. I analysene ble det brukt persontog med lengdene 105 og 330 m, og godstog med lengde 740 m. De dimensjonerende verdiene er funnet fra flere hundre simuleringer av ulike møtescenarioer. Analysen konkluderte med at det ikke er behov for å bygge kostbare trykkreduserende tiltak i form av avlastningssjakter eller utvidede tunnelportaler.

Støvproblematikk industrilokale

I forbindelse med utbygging av Intercity Dovrebanen, ble Ingenia engasjert til å vurdere bygningsfysiske problemstillinger og luftkvaliteten i et industrilokale som lå svært nærme den kommende jernbanelinja. Kun 100 meter ville skille industrilokalet fra det nye dobbeltsporet.

Bygget hadde varierende kvaliteter. En del av bygget stammet fra et gammelt jernstøperi, mens i 1992 ble bygget utvidet med et større produksjonsrom og lager. I produksjonsrommet fant ømfintlig trykkeriproduksjon sted, med maskiner med særlig høye krav til luftkvalitet.

Ettersom den nye traseen ble liggende såpass nærme bygget, med ugunstige vindforhold som ofte ville gi vind fra jernbanelinja og mot industrilokalet, var det nødvendig å vurdere utfordringer med støvinntrenging. Basert på observasjoner og vurderinger gjort i forbindelse med befaring av lokalene, konkluderte vi med at tiltak var nødvendig om trykkeriproduksjonen skulle opprettholdes.

Vi vurderte en løsning med overtrykksventilasjon og utbedring av bygningskroppens tetthet for å redusere støvinntrengningen i bygget. En slik løsning kunne ha vært fornuftig, men vår konklusjon var at tiltaket ble omfattende. Løsningens robusthet ville være en usikker faktor. Blant annet kunne bruk av porter og omlegging av rutiner få stor betydning for trykkeriproduksjonen. Vi kom derfor fram til at det ikke var hensiktsmessig å opprettholde produksjonen, og at nye lokaler var den beste løsningen.

Kontakt:

Ørjan Antonsen
sivilingeniør
E-post: oa@ingenia.no

Gå til profil
test