Jackon

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020-2022

Omfang: Fabrikkhaller og utendørs lagringsplass, omkring 50 000 m2

Entrepriseform: Generalentreprise

Oppdragsgiver: Jackon Eiendom AS

Ytelser: Detaljprosjektering av overvannsanlegg og flomsikring

Prosjektbeskrivelse

Jackon fabrikker har et overvannsanlegg knyttet til en lukket bekk som går under eiendommen. Denne har ikke tilstrekkelig kapasitet ved større nedbørshendelser. Dette har resultert i til dels omfattende oversvømmelser på området, med kritiske driftsstans på maskiner samt skader på varelagre og bygninger.

Ingenia har i samarbeid med Aas-Jakobsen bistått Jackon for å finne løsninger som kan beskytte fabrikken på best mulig måte ved slike hendelser. Fabrikken har døgnkontinuerlig drift og omfattende tungtransport over hele eiendommen. Oppdraget måtte løses med minst mulig inngrep i bygningsmasse og på uteområder.

Flomsikring og pumpeanlegg

Det ble utført simuleringer for å finne hvilke deler av fabrikken som er mest utsatt for vanninntrengning og vannoppsamling. Det ble anbefalt å bygge en flomvoll rundt deler av fabrikken, samt gjøre overvannsanlegget uavhengig av kapasiteten til bekken som renner under området. Et pumpeanlegg med strategisk plasserte sluk, rørføringer, tilbakeslagsventiler, pumpestasjoner og tilhørende ledninger frem til utløpspunkt mot fjorden skal sørge for dette.

Løsningen ble detaljprosjektert, og det ble utarbeidet beskrivelse i NS3420 som anbuds- og kontraktsgrunnlag til entreprenør.

Ansvarlig søker

Ingenia hadde rollen som ansvarlig søker for de delene av anlegget som krever byggesaksbehandling. Det ble også utarbeidet et notat til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som grunnlag for godkjenning (flomsikring) av gassanleggene på fabrikken.

Kontakt:

Kjell Ove Haug
avdelingsleder
Tlf: 95 70 03 21
E-post: koh@ingenia.no

Gå til profil