Nye Majorstuen stasjon

Nøkkeldata

Tidsrom: 2018-2022

Omfang: Utredning av to alternative løsninger for ny utforming av Majorstuen stasjon

Oppdragsgiver: Sporveien

Ytelser: Grunnlagsrapport med resultater fra blant annet CFD-beregninger av røykspredning og trykkberegninger i IDA tunnel

Prosjektbeskrivelse

Som en del av Fornebubaneprosjektets reguleringsplan er det regulert ny løsning for Majorstuen stasjon. Denne løsningen, kalt toplansløsningen, er utarbeidet med fire spor over to plan. I forbindelse med prosjektet KVU Oslo-Navet ble det utarbeidet et alternativ til dette, der alle fire spor er lagt over ett plan, kalt ettplansløsningen. Det tekniske underlaget for de to stasjonsalternativene var imidlertid på ulikt nivå og med ulik grad av detaljering. Ytterligere utredning av spesielt ettplansløsningen var derfor nødvendig for å utarbeide et hensiktsmessig og tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for valg av stasjonsalternativ. Ingenias arbeid i prosjektet gikk ut på å bistå byggherren med avklaringer om gjennomførbarhet ved å definere nødvendige størrelser og utforming for å ivareta behov relatert til trykkavlastning og røykventilasjon i tunnel og på stasjon.

Når et T-bane-tog kjører i tunnelsystemet vil det virke som et stempel; toget vil skyve luft inn på stasjonsområdet og forårsake trykkoppbygning. Dette kan føre til store lufthastigheter gjennom åpninger, som rulletrapper og adkomstveier, i tilknytning til stasjonsområdet. For å motvirke dette må det etableres åpninger for trykkavlastning med tilstrekkelig areal mot det fri. Beregninger av kjøretøyets stempeleffekt i tunnelen i kombinasjon med analyser av luftbevegelser gjennom tunnel og stasjonsområder gir grunnlag for å kartlegge størrelsen på dette arealet.

Mekanisk røykavtrekk på stasjonen og fra tunnelen skal sikre akseptable rømningsforhold og tilgjengelighet for rednings- og slokkemannskap. Røykavtrekkets effektivitet er, i tillegg til ventilasjonsanleggets kapasitet og utforming, avhengig av stasjonshallens og tunnelenes geometri. Hvordan røyken brer seg i stasjonshallen og i tunnelløpene vil også være avhengig av brannens størrelse og utvikling, temperaturforskjeller mellom inne og ute, samt trekk gjennom tunneler og åpninger. Simuleringer av ulike scenarioer ble gjennomført og risiko for røykspredning ble kartlagt for begge stasjonsalternativene. På bakgrunn av analysene ble utforming av ventilasjonssystem for ettplansløsningen utarbeidet.

Illustrasjoner er laget av MDH Arkitekter (www.mdh.no). 

Kontakt:

Martine S. Wessel
sivilingeniør
Tlf: 99 79 02 17
E-post: msw@ingenia.no

Gå til profil