Måling av luftforurensning i E18 Operatunnelen

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020-2021

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Ytelser: Måling av luftforurensning i E18 Operatunnelen og forslag til nytt styringsregime for ventilasjonstårnene

 

Foto: NILU

Prosjektbeskrivelse

I 2021 fikk Ingenia i samarbeid med NILU (Norsk institutt for luftforskning) i oppdrag fra Statens vegvesen å kartlegge effekten av ventilasjonstårnene i Ekeberg- og Bjørvikatunnelen. Effekten skulle kartlegges med hensyn til å redusere luftforurensning fra Operatunnelens dagsone ved Sørenga. Prosjektet besto av et omfangsrikt måleprogram, samt en vurdering av ventilasjonstårnenes effekt basert på målingene. Det skulle også utarbeides et forslag til prinsipper for et nytt styringsregime.

Bakgrunnen for prosjektet var at luftforurensningssituasjonen i området ikke tilfredsstiller planretningslinjene for luftkvalitet. Dagsonen (kulvertåpningen) i Operatunnelen har i tidligere undersøkelser vist seg å være en bidragsyter til dette. Ved å kartlegge ventilasjonstårnenes effekt kunne det utarbeides et styringsregime for ventilasjonen som kan bidra til reduserte forurensningsnivåer i planområdet. Ved å samtidig undersøke påvirkning av ytre forhold som vind, vindretning, nedbør og bakgrunnskonsentrasjoner, kan det legges opp til redusert drift i perioder der spredningsforholdene er bedre og behovet for ventilasjon er mindre.

Gjennom måleprogrammet ble det gjennomført målinger av konsentrasjoner av NO2 og PM10 ved flere lokasjoner i og utenfor tunnel og dagsone, med og uten drift av ventilasjonstårnene. Nedbør, relativ fuktighet, lufttemperatur og vind ble også registrert i flere punkter. Gjennom analysering av resultatene fra den seks uker lange målekampanjen ble det konkludert med at drift av ventilasjonstårnene hadde en tydelig effekt på konsentrasjonene av NO2 og PM10 i dagsonen og på bakkenivå utenfor dagsonen.

Forslaget som ble utarbeidet for nytt styringsregime innebar primært ventilasjonsdrift under morgen- og ettermiddagsrushet i piggdekksesongen. Faktiske konsentrasjonsnivåer er sterkt avhengig av ytre forhold. Ved implementering av styringsparametere som hensyntar de ytre forholdene, kan en mer kostnadseffektiv drift av ventilasjonstårnene oppnås.

I etterkant av arbeidet har strømprisene skutt i været, parallelt med at kravene til utendørs luftkvalitet med tanke på svevestøv (PM10) er blitt strengere. Videre arbeid med å optimalisere tårndrift for å oppnå best mulig luftkvalitet til lavest mulig kostnad står dermed sentralt.

Les rapporten her

Kontakt:

Martine S. Wessel
sivilingeniør
Tlf: 99 79 02 17
E-post: msw@ingenia.no

Gå til profil