Myntgata 2

Nøkkeldata

Tidsrom: 2019-2023

Omfang: Forprosjekt og regulering

Entrepriseform: Samspillsentreprise

Oppdragsgiver: Oslobygg KF

Ytelser: Rådgivning innen VVS, VA, overvannshåndtering, ITB, energi og brannslukking

Bildekreditering: Østengen & Bergo

Kontaktperson: Kristoffer Hagset, Kristine Sandaa

Ingenia har vært engasjert i forbindelse med regulering og forprosjekt av ny videregående skole. Skolen ligger i kvartalet Myntgata 2 ved Akershus festning og anlegget var opprinnelig brukt som staller, ridehus og kaserne for forsvaret frem til 1950-tallet. Det er fire eksisterende bygg som skal ombygges og alle byggene er fredet utvendig. To av byggene er også fredet innvendig og skal tilpasses nytt bruk. Eksisterende bygninger har et samlet areal på ca. 9700 m2 og ble alle bygget mot slutten av 1800-tallet.

Skolen skal tilby studiespesialisering, service, samferdsel og reiseliv, samt mat- og restaurantfag for opp mot 900 elever. Det vil bli et yrende område med meråpen skole og tilbud innen kultur, frivillighet, idrett og næringsliv. Det skal bygges et nybygg i tillegg til de fire eksisterende byggene.  Et av hovedmålene med prosjektet er å åpne opp kvartalet for Oslos innbyggere og bidra til økt byliv.

VA, overvannshåndtering

Prosjektet omfatter sanering av vann- og avløp i hele planområdet, samt overvannshåndtering. Alle bygg skal forsynes med forbruksvann og vann til sprinkleranlegg. Avløpsvann skal ledes bort og takvann fra eksisterende bygningsmasse skal håndteres i åpne og lokale løsning. Vann til sprinkleranlegg og varmt forbruksvann skal distribueres til eksisterende bygninger fra nybygg i utvendige grøfter. Det etableres i tillegg brannhydrant på tomten. Nye ledninger legges i fellesgrøfter, som koordineres mellom RIVA og RIV.

Hovedprinsippet for lokal overvannshåndtering er etablering av permeable overflater, grøntområder, regnbed og infiltrasjonsmagasin som LOD-tiltak. Det skal etableres blågrønt tak på nybygget i form av sedumdekke med lavastein og blått tak under tremmegulv. Under utforming av det blågrønne taket var det fokus å utnytte overvannet som en ressurs som også øker trivselen til brukerne. Overvannshåndteringen på tomten skal i så stor grad det lar seg gjøre skje åpent og lokalt.

De eksisterende fredede bygningene har fundamenter av tre, noe som gjør at det er stort fokus å bruke overvannsløsningene til å opprettholde grunnvannstanden i området. Prosjekteringen av overvann er gjort i henhold til den reviderte overvannsveilederen til Oslo kommune som kom ut høsten 2023.

Endelig leveranse i forprosjektet for overvann bestod av overvannsnotat, overvannsberegninger og en overvannsplan som ble utarbeidet i tett samarbeid med LARK. Det ble også søkt om mengderegulert påslipp hos VAV for det blågrønne taket. For VA ble det utarbeidet en VA-plan og undersøkt aktuelle tilkoblinger for vann og spillvann.

VVS

Det har vært behov for kreative løsninger for de tekniske VVS-anleggene da de eksisterende byggene har fredet status utvendig og delvis innvendig. Fjernvarme blir benyttet som energikilde i nybygget og i de eksisterende byggene. Det skal etableres felles sprinklersentral i nybygget med fordeling til de andre byggene. Alle bygg skal fullsprinkles. Ingenia har vært ansvarlig for prosjektering, konseptutvikling og utvikling av systemløsninger for tekniske anlegg for fagene VVS, ITB, energi og sprinkler.

 

Kontakt:

Kristoffer Hagset
ingeniør
Tlf: 98 82 34 12
E-post: kh@ingenia.no

Gå til profil