Nygård sykehjem

Nøkkeldata

Tidsrom: 2018–2020

Omfang: BTA = 7 100 m2 (nybygg), 10 000 m2 (rehabilitering)

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Sandefjord kommune

Ytelser: Planlegging gjennom mulighetsstudie, forprosjekt og utarbeidelse av prisgrunnlag for totalentreprise

Prosjektbeskrivelse

Ingenia ble engasjert som rådgivere for oppføring av ny helseinstitusjon i Sandefjord kommune for personer med demens. Prosjektet er en videreføring av arbeidet med Sandefjord sykehjem demenslandsby, og skal gi rom for 180 beboere.

Prosjektet omfatter er nybygg for 72 beboere, med parkeringskjeller, og rehabilitering av eksisterende sykehjem for 108 beboere. Ingenia har bistått Sandefjord kommune med prosjektering og utarbeidelse av prisgrunnlag for totalentreprise for VVS-tekniske installasjoner og automasjon.

Illustrasjon: Oxivisuals AS

VVS-anlegg

Nye VVS-tekniske anlegg i forbindelse med etablering av nye bad på alle beboerrom og ombygging av plan 1, samt produksjonskjøkken og fellesfunksjoner, i eksisterende sykehjem. Komplette VVS-tekniske anlegg for nybygg. VA-anlegg med LOD-tiltak der takflater er utnytter til fordrøyning.

Overvann

Prosjektet innebar, i tillegg til planlegging av VA- og VVS-tekniske installasjoner, en fornying av Sandefjords kommunaltekniske ledningsanlegg på østsiden av eiendommen. Totalt 150 meter kommunal ledningstrase, med nye vann-, avløp-, og overvannsledninger er planlagt for å utbedre ledningsnettet i området. Tilkobling til kommunalteknisk anlegg ble planlagt i tett samarbeid med Sandefjord kommune.

Lokal overvannsdisponering med regnbed er planlagt for å håndtere mindre og middels store nedbørshendelser fra den 21 000 m2 store eiendommen. Blå tak etableres med hensikt å fordrøye nedbørsmengder og minimere belastningen på kommunens ledningsnett.

Oppdraget omfattet omregulering av veikryss og plassering av ny bussholdeplass, samt omregulering av veiareal ved sykehjemmet. Ingenia har medvirket i alle faser frem til innsendelse av anbudsgrunnlag og til søknad om rammetillatelse, i samarbeid med arkitekt og kommunens planavdeling.

Slokkeanlegg

Ingenia var engasjert som rådgivere innen slokkeanlegg. Arbeidet involverte fullsprinkling av nytt og eksisterende bygg, hvor det ble prosjektert med institusjonssprinkler. Dette er sprinklere som er beregnet for bruk på institusjoner og derfor er mer motstandsdyktige mot hærverk.

Automasjon

Som RIAut har Ingenia bistått prosjektet igjennom skisse- og forprosjekt, hvorav NS3935 og NS6450 er blitt fulgt. Automatiseringsanlegget ble prosjektert som en helhet med felles lokalt SD-anlegg på tvers av byggene.

Det er utarbeidet komplett beskrivelsestekst for automatiserings- og SD-anlegget for totalentrepriseutlysningen. Herunder utarbeidelse av topologiskjema med tilknytning mellom gammelt og nytt bygg, samt integrasjon mot kommunens toppsystem. Kostnadskalkyle for hvert av byggene er også blitt utarbeidet.

Magne Gjerde foto

Kontakt:

Magne Gjerde
avdelingsleder
Tlf: 90 19 39 79
E-post: mg@ingenia.no

Gå til profil