Ravnsborgveien 18

Nøkkeldata

Tidsrom: 2020 – pågår

Omfang: Oppføring av nytt boligfelt i Asker bestående av 19 boliger

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Eikhaugen utvikling AS

Ytelser: Forprosjektprosjektering VA og overvannsprosjektering til rammesøknad

Prosjektbeskrivelse

Ingenia ble engasjert til å utføre utredning av overvannshåndtering og VA-prosjektering i forprosjektfase i forbindelse med oppføring av nytt boligfelt i Asker kommune. I utredningen av overvannshåndtering til rammesøknad var det fokus på lokale LOD-løsninger og håndtere overvann på egen tomt. Overvannløsningene for håndtering av fremtidig situasjon var blant annet regnbed, forsenkninger og fordrøyningsmagasin. I forprosjektprosjektering av VA ble det utarbeidet situasjonsplan for VA som viser ledningstrase, kummer og tilkobling til offentlig anlegg. Gjennom hele prosessen hadde Ingenia en tett dialog med Asker kommune for å sikre helhetlige VA-løsninger.

Portrettbilde

Kontakt:

Kristine Sandaa
sivilingeniør
Tlf: 97 06 01 97
E-post: ks@ingenia.no

Gå til profil