Sagatangen lokalmedisinske senter

Nøkkeldata

Tidsrom: 2023-2024

Omfang: Helse og omsorgsbolig

Entrepriseform: Samspillsentreprise

Oppdragsgiver: Gran kommune

Ytelser: VAO

Bildekreditering: Stein Halvorsen Arkitekter AS for Gran kommune

Kontaktperson: Kristine Sandaa, Lotte Askeland Schärer

 

Sagatangen lokalmedisinske senter er et nytt sentrumsnært helsebygg i Gran sentrum, med sykehjem, omsorgsboliger og desentraliserte spesialisthelsetjenester. Det nye helsebygget vil inneholde 96 sykehjemsplasser, 16 omsorgsboliger, intermediæravdeling, dagaktivitetssenter, produksjonskjøkken med kantine, morsom og desentraliserte spesialisthelsetjenester. Bygget vil ha en størrelse totalt på om lag 14 200 m2. Prosjektet er en del av en helhetlig områdeutvikling i kommunen og skal blant annet bidra til å knytte Jarenvatnet til sentrum. Senteret skal også være åpent for samfunnet og samarbeide med frivilligheten lokalt.

Ingenia har bistått i arbeidet med å utarbeide en skisseprosjektrapport for Gran kommune i forbindelse med forprosjektfasen. Det har i prosjektet blitt lagt vekt på å tilbakeføre Sagatangen til naturen, og utomhus skal være en del av den helhetlige strategien for drift av bygget. Uteområdet skal være universelt tilrettelagt for brukerne og oppfordre til egenaktivitet.

I skisseprosjektet bidro Ingenia til å utarbeide en fagrapport for vann, avløp og overvann, overvannsberegninger og skissetegninger. Prosjektet brukte mye tid på å utvikle lokale overvannsløsninger i form av forsenkninger med vegetasjon og grønne tak. Prosjektområdet ble inndelt i åtte avrenningsfelt basert på avrenningsmønsteret til overvannet. Ingenia beregnet og foreslo LOD-tiltak for hvert enkelt avrenningsfelt.

Alt overvann skal håndteres lokalt på prosjektområdet. Overvannet skal utnyttes som en ressurs for å øke trivsel og rekreasjonsmuligheter for å skape et best mulig bomiljø for brukerne. Det er tiltenkt sedumtak på store andeler av takflatene. For å redusere spissavrenningen ved større nedbørshendelser, skal det anlegges permeable flater og VADI-er flere steder på området.

Det er flere positive sider ved å implementere lokal overvannshåndtering i prosjekter i tidlig fase. Ved å innføre lokal overvannshåndtering i byplanlegging og utvikling, oppnår man en mer bærekraftig og motstandsdyktig infrastruktur som bedre tåler klimaendringer og ekstremvær. Ved å begrense mengden overvann som går i lukkede systemer reduserer man risiko for flom.

Kontakt:

Lotte Askeland Schärer
sivilingeniør
Tlf: 95 94 75 98
E-post: las@ingenia.no

Gå til profil