Splitkon massivtrefabrikk

Nøkkeldata

Tidsrom:  2017–2018

Omfang: 18000 m² industritomt / 500m VA-trasé

Entrepriseform: Byggherrestyrt entreprise / Totalentreprise

Oppdragsgiver: SIVA Eiendom / Modum kommune

Ytelser: Arbeidsgrunnlag til entreprenør for fabrikk / Tilbudsgrunnlag for totalentreprise for kommunal VA-trasé

Prosjektbeskrivelse

I forbindelse med bygging av Splitkons nye massivtrefabrikk i Modum kommune, ble Ingenia engasjert til å prosjektere nytt VA- og overvannsanlegg, sanitæranlegg og sprinkleranlegg til fabrikken. Videre ble Ingenia engasjert til å utarbeide konkurransegrunnlag for totalentreprise for ny kommunal VA-trasé av Modum kommune.

Massivtrefabrikken

Ved oppføring av en 9 000 m² ny fabrikk på en tomt på 18 000 m², kom håndtering av overvannet til å bli en utfordring. Dette fordret gjennomtenkte løsninger. Overflateavrenningen, basert på IVF-verdier, ble brukt som beregningsgrunnlag for dimensjonering av LOD-løsningene. Takvann fra fabrikken ble ført ut til infiltrasjonskummer og -magasiner, mens overvann fra terreng ble håndtert ved infiltrasjon på permeable flater og overnevnte infiltrasjonsløsninger. Alle magasiner og kummer ble prosjektert med overløp til skog eller større grøntarealer.

For fabrikkbygningen ble det prosjektert nye tilkoblinger for forbruksvann, spillvann og brannvann. Dette omfattet prosjektering av 5 nye brann- og vannverkskummer, og en pumpekum for spillvann. Ingenia leverte også plan- og profiltegninger, grøftesnitt for hovedføringer og detaljtegninger av kummer, sammen med dimensjonering av forankringspunkter til kummer og trykkledninger.

I tillegg til VA-anlegget på fabrikkområdet, hadde Ingenia ansvaret for innvendig sanitæranlegg og takvannsledninger. Det ble også prosjektert et sprinkleranlegg og dimensjonert en trykkøkningspumpe. Sprinkleranlegget ble dimensjonert etter NS 12845.

Kommunal VA-trasé

Under prosjekteringsfasen kom det frem at den eksisterende, kommunale vannledningen ved fabrikken ikke hadde tilstrekkelig kapasitet til å forsyne fabrikkens nye sprinkleranlegg. Ingenia ble i denne sammenhengen engasjert til å bistå Modum kommune med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for totalentreprise for ny VA-fjelltrasé på om lag 500 meter.

Denne jobben omfattet prosjektering av 14 nye kum-grupper for vann, overvann og spillvann for kommunalt anlegget. Det ble også gitt innspill og foretatt kontroll av funksjonsbeskrivelse til totalentreprise før utsendelse.

Kontakt:

Kjell Ove Haug
avdelingsleder
Tlf: 95 70 03 21
E-post: koh@ingenia.no

Gå til profil