Stokke deltidsbrannstasjon

Nøkkeldata

Tidsrom: 2024

Omfang: Detaljregulering av overvann, VA og flom

Entrepriseform: –

Oppdragsgiver: Sandefjord kommune

Ytelser: Detaljregulering

Bildekreditering: Ingenia

Kontaktperson: Kristine Sandaa, Fredrik Solenes Madsen

Prosjektkategori: Overvannshåndtering, VA og flom

Prosjektbeskrivelse

Ingenia har vært engasjert i forbindelse med utredning av overvannshåndtering, flom og tilkobling til VA i detaljreguleringsfase for Stokke deltidsbrannstasjon som ligger i Sandefjord kommune. Hovedformålet med VAO-rammeplanen er etablering av flere nybygg som skal ivareta brannvesen, sivilforsvar og by- og byggdrift i Sandefjord kommune.

VAO-rammeplan:

Utarbeidelse av VAO-rammeplan i forbindelse med detaljregulering av aktuelt planområdet på ca. 24 daa. Leveransen bestod av overordnet VA-plan, overvannsplan, løsninger for overvannshåndtering og flom, overvannsberegninger, samt koordinering med prosjektgruppe. I VA-planen ble det utført vurdering av ny tilknytning til kommunalt ledningsnett, vurdering av brannvannsdekning og plassering av oljeutskillere.

Hovedoppgaven for overvann var å sørge en helhetlig overvannshåndtering for planområdet og sikring av naturlige flomveier. Det ble utført analyse av fremtidig overvannsituasjon for planområdet, avrenningsfelt og flomveier. Det ble lagt opp til åpen og lokal overvannshåndtering i tråd med tretrinnsstrategien. Alt overvann skal håndteres lokalt og åpent på planområdet, slik at vannets naturlige kretsløp blir opprettholdt og naturens selvrensingsevne utnyttes.

I VAO-rammeplanen var det fokus på å skape flerfunksjonelle løsninger som både fungerer som LOD-løsninger og øker trivselen til brukerne. Foreslåtte LOD-tiltak i detaljreguleringen var sedumtak på flere av nybyggene, etablering av regnbed og forsenkninger for å fange opp og fordrøye overvannet. Sedumtak holder igjen store mengder vann ved styrtregn, samt øker det biologiske mangfoldet og trivsel for brukere.

 

Portrettbilde

Kontakt:

Kristine Sandaa
sivilingeniør
Tlf: 97 06 01 97
E-post: ks@ingenia.no

Gå til profil