Tyrifjorden brygge

Nøkkeldata

Tidsrom: 2021-pågår

Omfang: Oppføring av nytt boligfelt ved Tyrifjorden bestående av 49 leiligheter

Entrepriseform: –

Oppdragsgiver: Tyrifjorden turistsenter

Ytelser: Forprosjektprosjektering VA og overvannsprosjektering til rammesøknad

 

Bildekreditering/arkitekt: Fristed Arkitekter

Prosjektbeskrivelse

Ingenia ble engasjert til å utføre utredning av overvannshåndtering og VA-prosjektering i forprosjektfase i forbindelse med oppføring av nytt boligfelt i Hole kommune. Byggefeltet består av 49 leiligheter, en tropisk hage med glasstak og fellesarealer for beboerne.

I utredningen av overvannshåndtering til rammesøknad var det fokus på LOD-løsninger (Lokal overvannsdisponering) og håndtere overvann på egen tomt. Overvannløsningene for håndtering av fremtidig situasjon var blant annet regnbed, forsenkninger og åpent fordrøyningsbasseng. VA-prosjekteringen omfattet utarbeidelse av situasjonsplan for VA med plassering av ledningstrase, kummer og tilkobling til offentlig anlegg. Grensesnittet mot kommunalt anlegg var ny sjøledning for drikkevannstilførsel og nytt pumpehus for spillvann. Gjennom hele prosessen hadde Ingenia en tett dialog med Hole kommune for å sikre helhetlige VA-løsninger.

Kontakt:

Kjell Ove Haug
avdelingsleder
Tlf: 95 70 03 21
E-post: koh@ingenia.no

Gå til profil