Håndbok V520 Tunnelveiledning

Nøkkeldata

Tidsrom: 2017

Omfang: Oppdatering av beregningsmetode for luftforurensning i V520

Entrepriseform: Konsulentoppdrag

Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Samarbeidspartner: NILU (Norsk Institutt for Luftforskning)

Ytelser: Rapport

Prosjektbeskrivelse

Design av ventilasjonssystem for tunneler baseres på to ventilasjonsscenarioer, der det ene er normal drift og det andre er ved en brannhendelse i tunnelen. Mens vurderinger rundt en eventuell tunnelbrann ofte dominerer for motorveier og landeveistunneler, vil friskluftbehov ved normal drift ofte dominere i tunneler med høye trafikktall og mye kø. Ventilasjonskapasiteten for normal drift er definert av friskluftbehovet for uttynning av kjøretøyutslipp og veistøv for å opprettholde luftkvalitet i henhold til tunnelkrav.

Utslippsstandarder for nye kjøretøy blir stadig strengere og kjøretøyparken er under stadig fornyelse. På bakgrunn av ny kunnskap om utslipp av gasser og partikler i tunneler var det behov for å oppdatere kapittel 9.3.1 av Statens vegvesens Håndbok V520 Tunnelveiledning. For å vurdere og oppdatere eksisterende beregningsmetode for luftforurensning i V520, var det nødvendig å kartlegge dagens kjøretøypark og det faktiske utslippet. Utslippene ble sammenliknet opp mot det som forelå av basisverdier for lette og tunge kjøretøy. Det ble utarbeidet ny beregningsmetode for produksjon av nitrogendioksid (NO2), karbonmonoksid (CO) og svevestøv (PM10). I januar 2020 kom Vegvesenet med oppdatert versjon av Håndbok N500 Vegtunneler og V520 Tunnelveiledning på bakgrunn av dette arbeidet.

Kontakt:

Martine S. Wessel
sivilingeniør
Tlf: 99 79 02 17
E-post: msw@ingenia.no

Gå til profil