VA-sanering Byggefelt Moen

Nøkkeldata

Tidsrom: 2021-2022

Omfang: Detaljprosjektering av teknisk infrastruktur

Entrepriseform: Generalentreprise

Oppdragsgiver: Indre Østfold kommune

Ytelser: VA

Bildekreditering: Ingenia

Kontaktperson: Kjell Ove Haug

Prosjektkategori: VA-anlegg  

Prosjektbeskrivelse

Moen byggefelt ligger ca. 1 km sør for Askim sentrum. Indre Østfold kommune bestemte tidlig i 2021 at VA-anlegget i området skulle saneres. Formålet med saneringen var å separere eksisterende avløp fellesanlegg, redusere antall vannlekkasjer og øke brannvannsdekningen til et tilfredsstillende nivå.

Ingenia har for dette området, som omfatter ca 2 km ledningsstekk, hatt prosjekteringsansvaret for komplett nytt VA-ledningsanlegg, samt hatt ansvar som PGL for prosjekteringsgruppe bestående av RIVA, RIE, RIVei og Geoteknikk. Prosjektet omfattet prosjekteringslederansvar for ivaretagelse og omlegging av alle berørte vann-, avløp og overvannsanlegg, både privat og kommunalt. Ettersom alt av private tilkoblinger av takvann og overvann ble frakoblet ifm. saneringen har Ingenia hatt ansvaret for dimensjonering og håndtering av ny overvannssituasjon for hele feltet.

Alt av eksisterende kummer, ledninger, kabler og annet elektrisk anlegg ble kartlagt. Terreng, vei og kjellerhøyder for hele feltet ble målt inn og levert som grunnlag for prosjektering for både RIVA og RIVei. For å sikre områdestabilitet og tilstrekkelig grunnlag for grøfteutførelse ble det utført grunnundersøkelser for hele feltet.

Ingenias arbeider omfattet prosjektering av 16 nye kumgrupper og vannverkskummer, med tilhørende ledningsnett, tilkobling til eksisterende og nye hoved- og stikkledninger, tappepunkter, lufteklokker, brannventiler, stakepunkt og drenering. Ingenia var også ansvarlig søker for rammesøknad og IG-søknad.

Leveranse av komplett tilbudsdokumentasjon bestående av detaljtegninger, prinsipptegninger, lengdeprofiltegninger, plantegninger, oversiktstegninger og beskrivelse etter NS3420. Det ble også levert 3D-modell og stikningsdata. Det ble også utarbeidet SHA-Plan og kostnadskalkyle.

Ingenia er engasjert for å følge prosjektet i tilbuds- og byggefasen.

Etter byggetiden vil det bli levert «som bygget»-underlag som inkluderer grunnlag for kommunens kartverk.

Kontakt:

Kjell Ove Haug
avdelingsleder
Tlf: 95 70 03 21
E-post: koh@ingenia.no

Gå til profil