Venjar-Langset

Nøkkeldata

Tidsrom: 2016 – Pågår

Omfang: ca 13.5 km jernbanestrekk

Entrepriseform: Generalentreprise

Oppdragsgiver: Bane NOR

Ytelser: Omlegging av offentlig og privat vann- og trykkavløpsledninger. Høringsutkast, forprosjekt, detaljprosjekt, oppfølging i byggefase.

Prosjektbeskrivelse

Strekningen Venjar–Langset inngår som del av Bane NORs InterCity-prosjekt, hvor det bygges nytt dobbeltspor på totalt 270 km. Hovedmålet med InterCity-prosjektet er å gi halvannen million innbyggere kortere reisevei og flere avganger frem mot 2034. Parsellen Venjar-Langset er planlagt ferdigstilt 2024.

På dette strekket hadde Ingenia, i samarbeid med ViaNova Plan og Trafikk, ansvar for ivaretagelse og omlegging av alle berørte vann- og avløpsanlegg, både privat og kommunalt. Arbeidene besto overordnet i prosjektering og beskrivelse av midlertidige og permanente omlegginger som opprettholdt vanntilførsel og avløpsmulighet til alle tilknyttede forbrukere.

Omlegging av offentlig og privat VA-anlegg

Alt av kummer, ledninger, pumpestasjoner, brønner, septiktanker og vanningsanlegg innenfor 200 meter avstand fra sporet ble kartlagt.

Ingenias arbeider omfattet 12 nye vannverkskummer og tilhørende ledningsnett. Omlegging og ivaretagelse av kommunalt og privat VA-anlegg, inklusiv trykkavløp og renseanlegg. Kummene inneholdt tilkobling til eksisterende og nye hoved- og stikkledninger, tappepunkter, lufteklokker, brannventiler og drenering. Det ble også prosjektert rørpressing for trekkerør til nye vannledninger under eksisterende jernbanespor og trykkavløp for spillvann fra pumpeanlegg til renseanlegg.

Leveransen besto av detaljtegninger, prinsipptegninger, snittegninger, profiltegninger, plantegninger, oversiktstegninger og prosesskodebeskrivelse. Det ble også levert kodet 3D-modell til bruk som stikningsdata. Etter byggetiden vil det bli levert «som bygget»-underlag som inkluderer grunnlag for kommunens kartverk

Kontakt:

Kjell Ove Haug
avdelingsleder
Tlf: 95 70 03 21
E-post: koh@ingenia.no

Gå til profil
Illustrasjon Venjar-Langset