Vormsund ungdomsskole

Nøkkeldata

Tidsrom: 2018 – pågår

Omfang: 8300 m2 BTA

Entrepriseform: Totalentreprise

Oppdragsgiver: Nes kommune

Ytelser: Teknisk byggeledelse. Rådgivning innen VVS, VA, overvannshåndtering. Utarbeidelse av forprosjekt og anbudsgrunnlag for totalentreprise.

Prosjektbeskrivelse

Ingenia ble engasjert som rådgivere til forprosjektet i 2018 av Nes kommune. Skolen, og en helt ny flerbrukshall, ble vedtatt bygget i 2019 og blir en kombinasjon av nybygg og rehabilitering, som vil stå ferdig i 2021. Skolebygget vil ha 45 ansatte og 340 elever, og er dimensjonert for vekst i antall elever.

Ny ungdomsskole har stått på politisk agenda i Nes i mer enn 12 år. Resultatet ble en totalentreprise som omfatter totalrenovering av eksisterende Vormsund ungdomsskole, der midtpartiet rives og erstattes med et nytt tilbygg. Resterende eksisterende skole skal totalrenoveres innvendig og ferdig skole vil fremstå som et nytt og moderne skoleanlegg. Ingenia følger prosjektet gjennom alle faser og er også engasjert av Nes kommune som teknisk byggeleder i byggefase for de VVS- og VA-tekniske arbeidene. Ingenia har i tillegg stått for rådgivning i forbindelse med etablering av 3 nye skolepaviljonger på Opakermoen, som elevene bruker før de flytter inn i ny skole.

En frittstående energisentral er prosjektert for å kunne forsyne skolen, idrettshallen og fremtidig tilknytning av nærliggende bygningsmasse. I tillegg til VVS-anlegg på ny skole og flerbrukshall, omfattet prosjektet utendørs VA og varmenett. Skoletomten er planlagt med ny ringledning for vannforsyning og utvendig brannvannsforsyning. Forprosjektet omfattet også planlegging for tilkobling til kommunalteknisk ledningsnett, samt dimensjonering og plassering av utvendig nærvarmenett.

Uteområdet på hele tomta blir oppgradert med veier, parkering, bussoppstillingsplasser og annet uteanlegg for skolen og flerbrukshallen. VA-avdelingen i Ingenia har stått for rådgiving innen overvannshåndtering og miljøsaneringer. Spesielt for dette prosjektet er steinsetting av vassdraget nedstrøms skoleeiendommen, som et tiltak mot erodering av landbrukseiendom.

Illustrasjon: Vindveggen arkitekter AS

Dag Hals

Kontakt:

Dag Hals
ingeniør
Tlf: 48 11 69 31
E-post: dh@ingenia.no

Gå til profil