Brann og klima i tunnel

Brann og klima i tunnel

Med flere tunneler kommer også et økt behov for vurdering av risikofaktorer og sikkerhetstiltak. Et økende antall tunnelbranner i Norge og Europa, i kombinasjon med et styrket fokus på risiko generelt i samfunnet, har ført til at brannsikkerhet i tunneler vektlegges mer nå enn tidligere.

Der brann kan oppstå – enten det er i bygg, i vei- og togtunneler eller på T-banestasjoner – kan vi utvikle systemer og tekniske løsninger som begrenser risikoen for at mennesker utsettes for dødelige eller helseskadelige konsentrasjoner av giftig gass eller røyk.

Landets bilpark er under stadig fornyelse, og utslippsstandardene for nye kjøretøy blir stadig strengere. I takt med utslippsreduksjonen skjerpes kravene til luftkvalitet. Vi har spesialisert oss på å planlegge og dimensjonere ventilasjonsanlegg som sikrer godt klima i tunneler og på stasjoner, og også god nok luftkvalitet utenfor tunnelportaler og langs veier.

Våre tjenester:

 • Brannventilasjon i tunneler, T-bane- og jernbanestasjoner og tekniske rom
 • Overtrykksventilasjon i adkomst- og rømningsveier
 • Ventilasjonsstrategi og tekniske beregninger for risiko- og beredskapsanalyser
 • Beregning av vifte- og skyvkraftbehov ved brann i tunnel
 • Beregning av utslippsproduksjon fra kjøretøy i veitunneler og beregning av friskluftbehov ved normal drift
 • Dimensjonering av tunnelventilasjon og ventilasjonstårn
 • Styring og regulering av ventilasjonsanlegg
 • Analysering av spredning av lokal forurensning
 • Numeriske beregninger (CFD) for analyse av bl.a.
  • Røykspredning og -sjiktning
  • Temperatur, sikt og innhold av farlige gasser
  • Luftfuktighet og -bevegelser
  • Klima-, vind- og trykkforhold
  • Frostinntrengning fra portaler

Kontakt:

Ørjan Antonsen
sivilingeniør
E-post: oa@ingenia.no

Gå til profil