Luftkvalitet og lokalt klima

Luftkvalitet og lokalt klima

Spredning og uttynning av forurensning fra for eksempel veitrafikk, vedfyring eller industri påvirkes av lokal topografi og av det lokale klimaet.

Analysering av disse elementene og hvordan de influerer hverandre benytter vi til å kartlegge lokal luftkvalitet, noe som videre gir oss grunnlag for hensiktsmessig planlegging av trafikk og utearealer. Gjennom riktig bruk av vegetasjon, fysisk skjerming og en rekke andre virkemidler kan vi bidra til å bedre det ytre miljøet og tilrettelegge for bebyggelse.

Analysering av lokalt klima benytter vi til å forstå betydningen av bygningers utforming og plassering. Gjennom vurdering og simulering av vind- og trykkforhold kan vi lettere forutse utfordringer og mulige løsninger. Med godt planlagte tiltak kan vi oppnå gode samspillseffekter med sikte på sunne uterom og bomiljøer, i et klima som byr på stadig flere utfordringer.

Våre tjenester:

  • Beregning av lokal luftforurensning
  • Analysering av spredning av lokal forurensning
  • Vurdering av tiltak for god luftkvalitet
  • Rådgivning om plassering og utforming av bygninger, uteplasser og luftinntak
  • Analysering av vind- og snøforhold
  • Vurdering av tiltak for solskjerming
  • Numeriske beregninger (CFD) for analysering av bl.a. klima-, vind- og trykkforhold

Kontakt:

Martine S. Wessel
sivilingeniør
Tlf: 99 79 02 17
E-post: msw@ingenia.no

Gå til profil