Brann
Med flere tunneler kommer også et økt behov for vurdering av risiko og sikkerhetstiltak. Et økende antall tunnelbranner i Norge og Europa, i kombinasjon med et styrket fokus på risiko generelt i samfunnet, har ført til at brannsikkerhet i tunneler vektlegges mer nå enn tidligere.

Hvis brann kan oppstå – enten det er i bygg, i vei- og togtunneler eller på T-banestasjoner – er det vårt ansvar å utvikle systemer og tekniske løsninger som begrenser risikoen for at mennesker utsettes for dødelige eller helseskadelige konsentrasjoner av giftig gass eller røyk.

Klima
Landets bilpark er under stadig fornyelse, og utslippsstandardene for nye kjøretøy blir stadig strengere. I takt med utslippsreduksjonen skjerpes kravene til luftkvalitet. God luftkvalitet er viktig for å bevare god helse. Derfor har myndighetene bestemt maksverdier for gasser og støv i luft der mennesker oppholder seg. Vår oppgave er å planlegge og dimensjonere ventilasjonsanlegg som sikrer god luftkvalitet ikke bare i tunneler, men også utenfor tunnelportaler og på stasjoner. Behovet for utredning av lokal luftkvalitet og eventuelle forbedringstiltak knyttet til både boliger og næringsbygg er særs viktig i urbane områder med høytrafikkert infrastruktur.

Tjenester:

 • Brannventilering i tunneler, T-bane- og jernbanestasjoner og tekniske rom
 • Overtrykksventilasjon i adkomst- og rømningsveier
 • Ventilasjonsstrategi og tekniske beregninger for risiko- og beredskapsanalyser
 • Beregning av vifte- og skyvkraftbehov ved brann i tunnel
 • Beregning av utslippsproduksjon fra kjøretøy i veitunneler og beregning av friskluftsbehov ved normal drift
 • Dimensjonering av tunnelventilasjon og ventilasjonstårn
 • Styring og regulering av ventilasjonsanlegg
 • Spredningsanalyser av lokal forurensning
 • Numeriske beregninger (CFD) for analyse av bl.a.
  • Røykspredning og -sjiktning
  • Temperatur, sikt og innhold av farlige gasser
  • Luftfuktighet og -bevegelser
  • Klima-, vind- og trykkforhold
  • Frostinntrengning fra portaler