Bygningsfysikk er et fagfelt av stor betydning for utviklingen av fremtidens bygg – og bevaringen av gamle. Faget handler om å forstå hvordan bygninger spiller sammen med ytre og indre påkjenninger. Vil et bygg tåle klimaet og brukerne som det utsettes for? Tilfredsstiller bygget kravene som settes til energieffektivitet? Det er slike spørsmål bygningsfysikeren besvarer, ved å bruke sin kunnskap om luft-, varme- og fukttransport.

I rollen som rådgivende ingeniør bygningsfysikk (RIByfy) bistår vi med et bredt spekter av tjenester. Punktene som følger er ikke uttømmende, så ta gjerne kontakt for en uformell samtale dersom din problemstilling faller utenom.

Generell rådgivning
Som bygningsfysikere bistår vi rådgivere og arkitekter med å finne gjennomtenkte løsninger for et byggs klimaskall, isolasjonstykkelser, fundamentering, plassering av vinduer, etc. Vi utfører også utdypende analyser av særegne problemstillinger, for eksempel av utfordringer knyttet til kondens eller frost.

Energieffektivitet
Vi utfører beregninger blant annet på energibehov og energieffektivitet, og dokumenterer et byggs ytelse opp mot f.eks. teknisk forskrift, energimerkeforskriften, prosjektkrav, passivhusstandarden (NS3700/NS3701) og BREEAM.

 

Premissgivning
Både nybygg og rehabiliteringsprosjekter er tjent med å etablere bygningsfysiske premisser og forhold tidlig i prosjektet. Et premissdokument vil fremheve prosjektets viktigste fokusområder og bistå resten av prosjekteringsgruppen.

Kvalitetssikring av detaljtegninger
Gode detaljtegninger er kritisk for å oppnå tilfredsstillende utførelse og dermed god sikring mot uønsket fukt- og lufttransport. Dette er et av bygningsfysikerens viktigste ansvarsområder. Når vi kvalitetssikrer tegninger, etterstreber vi å løfte kvaliteten på tegningene til et hensiktsmessig nivå, slik at risikoen for uheldige løsninger og dårlig utførelse minimeres.

Radon
Det er bygningsfysikerens ansvar å påse at et bygg har tilstrekkelig sikring mot radon, og vi vurderer detaljer på både preaksepterte løsninger og andre løsninger.

Inneklima
I alle bygg bør et sunt og tilfredsstillende inneklima alltid komme i første rekke, og det er viktig for oss at inneklima vurderes og ivaretas i alle relevante prosjekter. Med IDA ICE utfører vi inneklimasimuleringer og avanserte energiberegninger, og bruker disse beregningene, samt vår VVS- og ITB-ekspertise, til å sørge for at det skapes et godt inneklima.

Kontaktperson:

Bjørn Erik Rasmussen
Sivilingeniør
Tlf: 93 00 88 37

Aktuelle leveranser:

  • Analyser
  • Energiberegninger
    • SIMIEN
    • IDA ICE
  • Inneklimavurderinger
  • Energiattest